info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Arbetsrätten är en speciell del av rättssystemet med ofta korta preskriptionstider som kräver omgående hantering av exempelvis tvister.

Kontakta Oss

Arbetsrättsliga frågor förekommer i alla typer av verksamheter och branscher. Det kan röra sig om komplexa frågor i samband med verksamhetsöverlåtelser, omorganisationer och andra typer av större förändringar i företaget där felaktiga bedömningar kan få stora konsekvenser och medföra onödiga kostnader.

Många arbetsrättsliga frågor dyker också upp dagligen i företaget och beslut behöver ofta fattas mycket snabbt. Det kan röra sig om frågor som rör anställningsavtal, andra avtal med anställda eller avtal med enskilda uppdragstagare. För anställningsavtalen gäller att utöver frågor som rör möjlig och lämplig anställningsform och uppsägningstider, behöver också bland annat reglera pensionsförmåner, bonus, incitamentsprogram eller andra former för belöning av anställda.

Andra viktiga frågor är sekretess, lojalitet och konkurrensåtaganden. I sin verksamhet behöver arbetsgivare också ta ställning till hur misskötsamhet ska hanteras liksom uppsägningar och problem i samband med personalnedskärningar. I dessa situationer måste arbetsgivaren fatta beslut med risk för skadeståndsanspråk, och det är därför viktigt att beslutet är väl underbyggt med hänsyn till de konsekvenser beslutet kan medföra för arbetsgivarens fortsatta verksamhet.

Dahlgren & Partners lämnar råd i alla typer av arbetsrättsliga ärenden inklusive arbetsmiljöfrågor och biträder klienter vid förhandlingar med fackförbund. Vi för talan vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen samt medverkar i skiljeförfaranden. Vi företräder även arbetsgivare som åtalas för arbetsmiljöbrott och/eller åläggs företagsbot liksom vid Arbetsmiljöverkets beslut om sanktionsavgifter och olika typer av förelägganden.

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor