info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig ordning försenad med implementeringen av lagstiftningen som skulle ha varit genomförd den 13 januari 2019. Direktivet antogs redan den 14 december 2016. Proposition avses att lämnas i juli för riksdagsbehandling under hösten och ikraftträdande den 1 december 2019.

Tjänstepensionskassor ska senast den 30 april 2020 ha sökt nytt tillstånd eller beslutat om att likvidera sin verksamhet.

De försäkringsbolag som idag bedriver tjänstepensionsverksamhet har att senast den 31 december 2022 bestämma sig för om de fortsättningsvis ska följa Solvens 2- regelverket eller IORP 2- regelverket vad avser deras tjänstepensionsverksamhet.

Tjänstepensionsföretagen ska ses som att bedriva försäkringsrörelse. Även skadeförsäkringsverksamhet som tilläggsförsäkringar ska kunna bedrivas av tjänstepensionsföretagen. Det ska vara möjligt att bara meddela tilläggsförsäkringar.

Ett tjänstepensionsföretag ska med 97 procents sannolikhet kunna infria sina åtaganden på ett års sikt. Nivån motsvarar dagens trafikljussystem som tillämpas av Finansinspektionen.

En särskild proportionalitetsregel införs men bara vad gäller företagsstyrningen. De små tjänstepensionskassorna kan därmed få svårt att kunna ombilda sig.

Beståndsöverlåtelser ska kunna ske både till och från tjänstepensionsföretag.

Tjänstepensionsföretag får bara bedriva tjänstepensionsverksamhet, men en övergångstid om 15 år föreslås för att avveckling av annan verksamhet ska kunna ske under ordnade former. Övergångstiden förutsätter dock att inga nya artfrämmande avtal träffas efter ikraftträdandet och att den gamla sidoverksamheten är en ringa andel av hela beståndet.

Tjänstepensionsföretagens verksamhet ska inte omfattas av penningtvätt- och terroristregelverket då risken för att kunna utnyttjas bedöms som låg och regelverket som svårtillämpat.

Tjänstepensionsföretag ska tillämpa lagen om försäkringsdistribution.

REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler…

Läs mer
IFRS 17: NY REDOVISNINGSSTANDARD FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL

IFRS (International Financial Reporting Standards) 17 är en ny branschstandard för redovisning…

Läs mer
ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor