info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Funktion för regelefterlevnad – compliance – för många aktörer ett lagkrav, för många andra att rekommendera.

Kontakta Oss

För försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag gäller lagkrav på att upprätthålla en funktion för regelefterlevnad. Även om försäkringsförmedlare inte har motsvarande krav är det många gånger att rekommendera i en värld med tilltagande reglering av såväl tillståndspliktig verksamhet som konsumentskydd.

På Dahlgren & Partners har vi omfattande erfarenhet av att upprätthålla extern funktion för regelefterlevnad, både för försäkringsföretag och för försäkringsförmedlare. Vi arbetar självklart även löpande som externt stöd till de företag som valt att hålla funktionen för regelefterlevnad in-house.

Inom ramen för arbetet med regelefterlevnad utför vi risk- och gap-analyser, årsplaner för arbetet, utbildningsinsatser, granskningar, rapportering m.m. Vi har erfarenhet av att arbeta både självständigt och i nära dialog med företagsledning, beställaransvariga och andra centrala funktioner såsom riskhanteringsfunktionen och internrevision, men även aktuariefunktionen.

 

 

För oss är det en självklarhet att bistå med allt från att granska och upprätta interna styrdokument såsom men inte begränsat till riktlinjer för:

 • Företagsstyrningssystem
 • Riskhantering, riskhanteringsfunktionen, aktuariefunktionen, funktionen för regelefterlevnad och funktionen för internrevision
 • Hantering av intressekonflikter
 • Rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 • Klagomålshantering
 • Utlagd verksamhet/outsourcing
 • Med åtgärder mot penningtvätt/AML
 • POG-processen.

 

Vi arbetar också gärna mer på djupet, med mer komplexa processer som exempelvis:

 • Intern hantering av utlagd verksamhet som efterlever samtliga Solvens 2-krav, inklusive Eiopas riktlinjer för molntjänster, som innefattar avtalsanalyser, granskning eller framtagning av avtal för utlagd verksamhet, hjälp med anmälan till Finansinspektionen, införande av metoder för uppföljning av uppdragsavtal m.m.
 • Intern hantering av ledningsprövning, inklusive förslag på genomförande av utvärdering av styrelsen, vd och centrala funktioner, genomförande av utbildningsinsatser, återkommande lämplighetskontroller m.m.
 • Produktutveckling och produktöversyn (NPAP/POG).
 • Vi har också kunskap och erfarenhet av AML-frågor, d v s frågor om regelverket med åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. Bl a har vi tagit uppdrag som extern centralt funktionsansvarig för penningtvätt, men kan även biträda ad hoc i frågor om detta regelverk.

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor