info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
 • D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

  Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners är specialiserad inom främst pensions- och försäkringsrätt, medan Nordler Advokatbyrå är inriktad mot finansbranschen i en vidare bemärkelse.…

  Läs mer
 • HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

  Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande bland annat frågan om pensionsrättigheter ska ingå vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Lagstiftningen härom såvitt nu är…

  Läs mer
 • MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

  Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och med 1 mars 2021. Magnus har under sin tid på byrån alltid varit uppskattad för sin pragmatiska rådgivning,…

  Läs mer
 • GRATTIS MAGNUS TILL ADVOKATTITELN!

  Vi gratulerar Magnus Hjertquist som beviljats inträde i Sveriges Advokatsamfund och nu får titulera sig advokat. Magnus främsta fokusområden är dataskydd, försäkringsdistribution och regulatoriska frågor. Han har även erfarenhet av…

  Läs mer
 • ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS OMSTRUKTURERAR

  Vi på Dahlgren & Partners (D&P) har numera två delägare – Advokatfirma Magnus Dahlgren AB och Advokatfirma Isabella Hugosson AB. Vi hoppas framöver på fler delägare i D&P, i takt…

  Läs mer
 • ISABELLA HUGOSSON – NY PARTNER PÅ ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

  Isabella har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 2001. Hon har arbetat som bolagsjurist på AMF och som försäkrings- och bolagsjurist och senare chefsjurist på Bliwa Livförsäkring. Sedan 2014 har…

  Läs mer
 • NÄR KAN KOMPLETTERINGSREGELN TILLÄMPAS?

  Förhandsbesked Skatterättsnämnden har nyligen avgjort en förhandsbeskedsansökan om tillämpligheten av kompletteringsregeln i inkomstskattelagen (IL) 28 kap. 7 § (2020-11-04, Skatterättsnämndens dnr. 13-20/D). Förhandsbeskedet är överklagat. Frågorna gällde möjligheten att göra…

  Läs mer
 • ANPASSADE TILLSTÅNDSKRAV FÖR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  Den 26 juni 2020 publicerades promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor. I promemorian lämnas förslag till en ny övergångsbestämmelse till lagen om tjänstepensionsföretag. Den föreslagna övergångsbestämmelsen innebär att det införs en…

  Läs mer
 • FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD FÖR VISSA FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR SOM HAR UNDANTAG

  Den 15 juni 2020 publicerades förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor. Föreskrifterna reglerar hur sådana försäkringsföreningar ska beräkna försäkringsförmåner och…

  Läs mer
 • REMISSVAR – FORTFARANDE OKLART VAD SOM AVSES MED “TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING”

  Dahlgren & Partners har idag, med anledning av regeringens promemoria ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag” (Fi2020/01995/FPM), gett in ett remissyttrande till Finansdepartementet. Dahlgren & Partners konstaterar att det ännu…

  Läs mer
 • TJÄNSTEPENSION

  Nu finns boken Tjänstepension författad av Magnus Dahlgren, Annette Tiljander och Björn Nilsson att köpa på https://shop.nj.se/products/tjanstepension och i Juno https://juno.nj.se/b/search?categories[]=%2Flitterature&q=Tj%C3%A4nstepension . Tjänstepension är en viktig del i pensionssystemet i…

  Läs mer
 • FINANSINSPEKTIONEN FÅR I UPPDRAG ATT KARTLÄGGA KONSEKVENSERNA AV EN UTVIDGAD ÅTERKÖPS- OCH FLYTTRÄTT FÖR INDIVIDUELLA FOND- OCH DEPÅFÖRSÄKRINGAR

  Den 16 april 2020 publicerades nyheten på regeringens hemsida att regeringen har beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att införa en ovillkorlig rätt…

  Läs mer
 • PROPOSITION TILL RIKSDAGEN: VISSA FRÅGOR OM FÖRSÄKRING OCH TJÄNSTEPENSION

  I propositionen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag. De lagändringar som föreslås i propositionen föranleds huvudsakligen av genomförandet i svensk…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISS: TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGS- OCH FÖRENINGSSTÄMMOR

  I lagrådsremissen stagas följande: Spridningen av det virus som orsakar covid-19 medför inte bara humanitära konsekvenser, utan påverkar även näringslivet och föreningslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder…

  Läs mer
 • UTKAST TILL LAGRÅDSREMISS: TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGS- OCH FÖRENINGSSTÄMMOR

  I utkastet till lagrådsremissens stagas följande: Spridningen av det virus som orsakar covid-19 medför inte bara humanitära konsekvenser, utan påverkar även näringslivet och föreningslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort…

  Läs mer
 • REMISSPROMEMORIA: FÖRSLAG TILL NYA GRUPPREGLER OCH DISTRIBUTIONSREGLER FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag och om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag. Förslaget innehåller nya bestämmelser om beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens), rapportering och företagsstyrning…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISS: ANPASSADE REGLER FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR SOM INTE ÄR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  Den 12 mars 2020 publicerades lagrådsremissen Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor. I lagrådsremissen föreslås att försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar men inte tjänstepensionskassor enligt den upphävda lagen…

  Läs mer
 • AVGIFTER VID ÅTERKÖP OCH FLYTT AV FOND- OCH DEPÅFÖRSÄKRINGAR

  Den 12 mars 2020 publicerades promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar. I promemorian föreslås lagändringar som syftar till att sänka avgifterna vid återköp och överföring (flytt)…

  Läs mer
 • FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTER OM PENSIONSSTIFTELSER

  Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser. Förslaget innebär att en pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i sin ersättningspolicy på sin webbplats. Det innebär dessutom en begränsning i hur…

  Läs mer
 • FINANSINSPEKTIONENS REMISSVAR ÖVER PROMEMORIAN ANPASSADE REGLER FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR SOM INTE ÄR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  Den 29 januari publicerades finansinspektionens (FI) yttrande över promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Fi209/03538/FPM) . I yttrandet stadgas att FI tillstyrker i huvudsak förslaget och instämmer…

  Läs mer
 • FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM PENSIONSSTIFTELSER

  Finansinspektionen inför nya föreskrifter som ska gälla för de pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen, det vill säga de…

  Läs mer
 • BESLUT OM REGERINGENS PROPOSITION OM SKATT FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  Den 20 november 2019 godkände riksdagen regeringens proposition om skatt för tjänstepensionsföretag. Nya skatteregler införs för tjänstepensionsföretag så att de beskattas på samma sätt som livförsäkringsbolag. Syftet är att skapa…

  Läs mer
 • REGLER OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG FÖRTYDLIGAS

  Den 15 november 2019 publicerade Finansdepartementet promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension . I promemorian behandlas flera olika frågor på försäkrings- och pensionsområdena och innehåller förslag till ändringar i…

  Läs mer
 • FINANSUTSKOTTET STÄLLER SIG BAKOM REGERINGENS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I EN NY REGLERING FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  I Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU12 daterat den 12 november 2019 ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om att införa en ny lag om tjänstepensionsföretag och om ändringar i bl.a. försäkringsrörelselagen, lagen…

  Läs mer
 • FINANSUTSKOTTET STÄLLER SIG BAKOM REGERINGENS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I LAGEN OM TRYGGANDE AV PENSIONSUTFÄSTELSE M.M.

  I Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU13 daterat den 7 november 2019 ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förslaget innebär vissa nya och ändrade…

  Läs mer
 • ANPASSADE REGLER FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR SOM INTE ÄR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  Den 23 oktober 2019 publicerades promemorian Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor. I promemorian föreslås regler som ger understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor möjlighet att kunna fortsätta med…

  Läs mer
 • IDAG ÄR DET ETT ÅR SEDAN LAGEN (2018:1219) OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION TRÄDDE I KRAFT

  Dahlgren & Partners har biträtt klienter innan och efter ikraftträdandet och flertalet frågeställningar och praktiska problem har behandlats. Det var dock vår övertygelse att Finansinspektionen redan kort efter lagens ikraftträdande…

  Läs mer
 • UPPDATERAD TIDSPLAN FÖR FI:S ARBETE MED NYA REGLER FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  FI:s plan är att föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet ska träda i kraft den 1 januari 2020. Den 4 september 2019 publicerade regeringen propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag.…

  Läs mer
 • SKATTEREGLER FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  Regeringen beslutade i augusti 2019 propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag (prop. 2018/19:158). I propositionen föreslås i huvudsak att det andra tjänstepensionsdirektivet delvis ska genomföras i svensk rätt genom en…

  Läs mer
 • REGERINGENS PROPOSITION 2018/19:159 NYA REGLER FÖR PENSIONSSTIFTELSER MED ANLEDNING AV ANDRA TJÄNSTEPENSIONSDIREKTIVET

  Den 4 september 2019 publicerades Regeringens proposition 2018/19:159 Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet. I propositionen föreslås vissa nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i lagen (1967:531)…

  Läs mer
 • REGERINGENS PROPOSITION 2018/19:158 EN NY REGLERING FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  Den 4 september 2019 publicerades Regeringens proposition 2018/19:158 En ny reglering för tjänstepensionsföretag. I propositionen lämnas förslag till en ny reglering för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets…

  Läs mer
 • ADVOKAT ISABELLA HUGOSSON ANSLUTER TILL DAHLGREN & PARTNERS, SOM HON VAR MED OCH STARTADE 2015

  Isabella Hugosson har erfarenhet inom främst liv- och pensionsförsäkring, men även av sakförsäkring och har arbetat i branschen i snart 20 år. Isabella är advokat sedan 2016 och kommer närmast…

  Läs mer
 • EFTERLÄNGTADE AVGÖRANDEN I CONNECTAMÅLET & MATTSSONMÅLET – KOMMENTAR AV MAGNUS DAHLGREN

  HD har nu äntligen slagit fast det slut vartill EU-domstolen kom fram till för över ett år sedan. Jag har länge hävdat den tes som domarna bygger på nämligen att…

  Läs mer
 • FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OM TJÄNSTEPENSIONSVERKSAMHET

  FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet som ska gälla för tjänstepensionsföretag. Föreskrifterna genomför delar av andra tjänstepensionsdirektivet (EU 2016/2341) och kompletterar regleringen med nationella tillägg. Föreskriftsförslaget innehåller…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISS – SKATTEREGLER FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  I denna lagrådsremiss föreslås att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229). I lagrådsremissen föreslås även att…

  Läs mer
 • EFFEKTIVARE ÅTERKÖPS- OCH FLYTTRÄTT FÖR FÖRSÄKRINGSSPARANDE

  Den 29 maj publicerades regeringens proposition 2018/19:124 – En effektivare flytträtt av försäkringssparande. I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar. För…

  Läs mer
 • IORP II-UTBILDNING

  Den 17 september 2019 håller Carl Johan Rundquist och Magnus Dahlgren från D&P en kurs om IORP II – Uppdatering kring tjänstepensionsdirektivet. Anmäl dig nu och ta chansen att ta…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISSER MED ANLEDNING AV IORP II

  Den 17 maj 2019 publicerades två lagrådsremisser som innehåller förslag för genomförandet av EU:s andra tjänstepensionsdirektiv (IORP II). Den ena lagrådsremissen innefattar en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag. Den andra…

  Läs mer
 • ANPASSADE REGLER FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR SOM INTE ÄR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  Som ett led i arbetet med att skapa anpassade regler för understödsföreningar som är sjuk-, begravnings- eller annan pensionskassa begär FI in upplysningarna från samtliga föreningar. Läs mer här avseende…

  Läs mer
 • EN EFFEKTIVARE FLYTTRÄTT AV FÖRSÄKRINGSSPARANDE

  Många av våra klienter har efterfrågat lagrådsremissen avseende en effektivare flytträtt. Den 4 april 2019 offentliggjordes lagrådsremissen. I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE

  Under början av år 2019 utökas firman med nyanställda jurister. Den 1 mars började Anita Fink Knudsen, Jur.Kand. /Senior Associate och Rickard Wessman Jur.Kand. /Senior Associate.

  Läs mer
 • PATRIC THOMSSONS PROMEMORIA ANPASSADE REGLER FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR SOM INTE ÄR TJÄNSTEPENSIONSKASSOR

  I denna promemoria föreslås regler som ger understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor möjlighet att kunna fortsätta med sin nuvarande verksamhet genom att omvandlas till försäkringsföreningar som är undantagna från delar…

  Läs mer
 • GLAD INTERNATIONELL DATASKYDDSDAG!

  Ta del av Datainspektionens hälsning. https://www.datainspektionen.se/nyheter/idag-firas-den-internationella-dataskyddsdagen/

  Läs mer
 • EN NY REGLERING FÖR TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

  Finansdepartementet har författat en promemoria om ny reglering för tjänstepensionsföretag med anledning av IORP II. Promemorian publicerades på regeringens hemsida den 4 juli 2018 med följande samanfattning: “I promemorian föreslås…

  Läs mer
 • NYTT NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Nu finns senaste utgåvan av Dahlgren & Partners nyhetsbrev ute. Du kan ta del av nyhetsbrevet i sin helhet här.

  Läs mer
 • MATTSSON – OCH CONNECTA MÅLET – FÖRHANDSAVGÖRANDET

  Idag publicerades förhandsavgörandet av EU-domstolen i Connecta- och Mattsonmålet. Domstolens dom hittar ni här

  Läs mer
 • REGERINGENS PROPOSITION 2017/18:216 EN NY LAG OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION

  Idag publicerades Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution på regeringens hemsida. Dahlgren & Partners tillhandahåller juridiska analyser och diverse affärsjuridisk rådgivning med anledning av den nya försäkringsdistributionslagen. Vill…

  Läs mer
 • SYSTEM FÖR VISSELBLÅSNING FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Advokatfirma Dahlgren & Partners lanserar ett nytt system för visselblåsning. Det finns idag flertalet rapporteringskrav, i lag eller annan föreskrift, för att upptäcka allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på ett företag.…

  Läs mer
 • NYTT NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute. Du kan ta del av nyhetsbrevet i sin helhet genom att klicka här

  Läs mer
 • MAGNUS DAHLGRENS REMISSVAR PÅ PROMEMORIA GÄLLANDE PREMIEPENSIONSSYSTEMET

  Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Yttrande 2018-02-16 ETT TRYGGT OCH MER HÅLLBART PREMIEPENSIONSSYSTEM 1 Yttrande Advokatfirma Dahlgren & Partners får härmed avge följande yttrande angående rubricerat. 2 Allmänt om förslaget Dahlgren & Partners…

  Läs mer
 • ANMÄLA UPPGIFT OM VERKLIG HUVUDMAN/VERKLIGA HUVUDMÄN TILL BOLAGSVERKET

  Fram t.o.m. fredagen den 2 februari kl. 18 ska de flesta juridiska personerna och juridiska konstruktionerna anmäla uppgift om verklig huvudman/verkliga huvudmän till Bolagsverket på deras hemsida. Registreringen ska ske…

  Läs mer
 • INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE: COMMISSION PROPOSES TO PUT BACK APPLICATION DATE BY SEVEN MONTHS

  The European Commission has today proposed, exceptionally, to push back the application date of the Insurance Distribution Directive (IDD) by seven months to 1 October 2018. The European Parliament and…

  Läs mer
 • KRÖNIKA AV MAGNUS DAHLGREN I PENSIONER & FÖRMÅNER

  Den franske filosofen Montesquieu anses vara den som utvecklade den tredelade maktfördelningsläran; lagstiftande, verkställande och dömande såsom varande tre oberoende av varandra organ i syfte att upprätthålla maktbalansen i samhället.…

  Läs mer
 • BESLUT OM UNDERSTÖDSFÖRENINGAR

  Beslut om understödsföreningar Riksdagen fattade den 8 november beslut i enlighet med Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU14 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar. Beslutet att bifalla Finansutskottets betänkande innebär att understödsföreningarna som inte bedriver…

  Läs mer
 • FÖRLÄNGD ÖVERGÅNGSPERIOD FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR

  Dahlgren & Partners har under en längre tid försökt uppmärksamma det problem som understödsföreningar som inte bedriver tjänstepensionsverksamhet står inför i och med det nya regelverket IORP II och upphävandet…

  Läs mer
 • NYTT NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute. Du kan ta del av nyhetsbrevet i sin helhet genom att klicka här

  Läs mer
 • REMISSSVAR – NY LAG OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION

  Läs vårt yttrande gällande ny lag om försäkringsdistribution här –>

  Läs mer
 • NYTT NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute. Du kan ta del av nyhetsbrevet i sin helhet genom att klicka här

  Läs mer
 • Nätverk i livförsäkring och pension

  Dahlgren & Partners är nätverksledare i Svenska Försäkringsföreningens nya nätverk i livförsäkring och pension. Juridiken och frågorna kring försäkringsverksamhet och -produkter är komplexa och i många avseenden inte tydligt reglerade.…

  Läs mer
 • PER NYLUND ANSLUTER SIG TILL DAHLGREN & PARTNERS

  Dahlgren & Partners fortsätter att växa och cementerar sin plats som Sveriges främsta specialistbyrå inom tjänstepensioner, finansiella tjänster och arbetsrätt. Per Nylund ansluter sig till byrån som Jur.kand./Senior Associate från…

  Läs mer
 • Nytt nyhetsbrev från Dahlgren & Partners

  Ta del av vårt senaste nyhetsbrev i sin helhet här: http://eepurl.com/czPDq1 Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare Analys Lagrådsremiss skärper reglerna för…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS VÄLKOMNAR TVÅ NYA MEDARBETARE

  Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 februari börjar Lena Widman, Jur.Kand. /Senior Associate. Lena har en lång erfarenhet från arbetsrättens område, affärsjuridik samt…

  Läs mer
 • EXAMENSARBETE OM LÖNEVÄXLING AV CAROLINE JOHANSSON

  Vår före detta medarbetare Caroline Johansson har skrivit ett examensarbete om löneväxling där hon specifikt undersöker hur löneväxlad tjänstepension ska behandlas vid en bodelning mellan makar. Du kan läsa uppsatsen…

  Läs mer
 • REGERINGEN MÅSTE SLUTA MISSHANDLA UNDERSTÖDSFÖRENINGARNA – KOMMENTAR AV MAGNUS DAHLGREN

  En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som har till ändamål, att utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring. Oftast är en understödsförening sluten till ett…

  Läs mer
 • NYTT NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Ta de av vårt senaste nyhetsbrev i sin helhet här: http://eepurl.com/chjA59 Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet: Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare Analys Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning…

  Läs mer
 • ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS VÄXER MED NYA MEDARBETARE

  Under hösten 2016 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 oktober börjar Carl Johan Rundquist, Jur.Kand. /Senior Associate. Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom…

  Läs mer
 • REPLIK TILL DN DEBATT OM EKOBROTTSMYNDIGHETEN

  Här kan du läsa Magnus Dahlgrens replik till debatten om ekobrottsmyndigheten som förts i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/debatt/repliker/aklagare-far-inte-vacka-talan-mot-battre-vetande/

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS SÖKER EN BITRÄDANDE JURIST

  Vi söker nu en biträdande jurist till vårt team i Stockholm. Vi söker dig som är på väg att bli klar med din juristexamen alternativt nyligen har tagit din juristexamen…

  Läs mer
 • NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS – MAJ

  Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute! Se nyhetsbrevet i sin helhet här Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet: Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av…

  Läs mer
 • REMISSYTTRANDE TJÄNSTEPENSIONSBESKATTNINGSUTREDNINGEN

  Advokatfirma Dahlgren & Partners har lämnat in ett remissyttrande till SOU 2015:68 Tjänstepension – Tryggandelagen och skattereglerna. Läs yttrandet här!

  Läs mer
 • NYHETSBREV FRÅN DAHLGREN & PARTNERS

  Nu finns senaste utgåvan av vårt nyhetsbrev ute! Se nyhetsbrevet i sin helhet här Detta kan du läsa om i nyhetsbrevet: Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) Solvens II…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS HAR TAGIT ÖVER ÄGANDERÄTTEN TILL LAILA KIHLSTRÖMS BOK ”PENSIONERING DIREKT I FÖRETAGET”

  Dahlgren & Partners har förvärvat rättigheterna till Laila Kihlströms bok ”Pensionering direkt i företaget”. I samband med rättighetsförvärvet övertogs även de sista trettio exemplaren av den senaste utgåvan av Kihlströms…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS HAR INTERVJUATS AV JUSEKTIDNINGEN KARRIÄR

  Dahlgren & Partners har intervjuats av Jusektidningen Karriär som gjort en djupdykning inom pensioner. Klicka på länken nedan för att komma till onlinetidningen och läs om reportaget. http://www.e-magin.se/latestpaper/gj7pm1sq/paper

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS, NY ADVOKATFIRMA INOM PENSION OCH FÖRSÄKRING

  Den 1 oktober 2015 startar advokat Magnus Dahlgren ny byrå under namnet Advokatfirma Dahlgren & Partners. Byrån blir Sveriges första boutiquebyrå inom pension och försäkring och kommer att ha kontor…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS HAR TECKNAT KOLLEKTIVAVTAL

  Dahlgren & Partners har tecknat kollektivavtal och är nu medlem i Almega. Därmed omfattas Dahlgren & Partners av Almega Tjänsteföretagens avtal med Unionen avseende allmänna anställningsvillkor och löner m.m.

  Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor