info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU12 daterat den 12 november 2019 ställer sig utskottet bakom regeringens förslag om att införa en ny lag om tjänstepensionsföretag och om ändringar i bl.a. försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Vidare föreslår utskottet fyra tillkännagivanden till regeringen som rör solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföretagares försäkringar och tilläggsförsäkringar.

• Regeringen bör skyndsamt återkomma med ytterligare förslag när det gäller solvensregleringen för tjänstepensionsföretag.

• Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag till lagbestämmelser så att det införs avtalsfrihet för kollektivavtalsparterna i fråga om information till företag och anställda om tjänstepensioner.

• Regeringen bör skyndsamt utreda möjligheten att använda optionen i andra tjänstepensionsdirektivet (artikel 6.1 b) att räkna egenföretagares försäkringar som tjänstepensionsförsäkringar och återkomma till riksdagen i frågan.

• Regeringen bör skyndsamt ytterligare analysera frågan om behandlingen av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar i regelverket så att företag som meddelar sådana försäkringar inte i praktiken utestängs från tillträde till regleringen för tjänstepensionsföretag, och återkomma till riksdagen i denna fråga.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv om tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) och innebär att andra tjänstepensionsdirektivet genomförs i svensk rätt i fråga om en ny typ av institut: tjänstepensionsföretag. Regeringen föreslår att den nya regleringen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund.

Understödsföreningar som meddelar försäkring för tjänstepension, s.k. tjänstepensionskassor, föreslås få fortsätta driva verksamhet som 2 2019/20:FiU12 tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Försäkringsföretag som bara meddelar försäkring för tjänstepension föreslås ha möjlighet att driva verksamhet som omfattas av andra tjänstepensionsdirektivet efter att de omvandlats till tjänstepensionsföretag. Vidare föreslår regeringen att det införs särskilda rörelseregler för tjänstepensionsföretag och en förstärkt reglering av kapitalkrav i förhållande till direktivet genom införande av ett riskbaserat kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Det finns även ett förslag om att tjänstepensionsföretag ska offentliggöra sina principer för aktieägarengagemang samt delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 december 2019, utom en bestämmelse om avgifter vid återköp och överföring av försäkring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Regeringen föreslår även att bestämmelser om att tjänstepensionsföretag ska lämna vissa årliga redogörelser ska tillämpas första gången 2020. Utskottet föreslår en redaktionell ändring i förhållande till regeringens lagförslag.

Slutligen föreslår utskottet att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor