info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Dahlgren & Partners har idag, med anledning av regeringens promemoria ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag” (Fi2020/01995/FPM), gett in ett remissyttrande till Finansdepartementet. Dahlgren & Partners konstaterar att det ännu finns flera oklarheter kring vad som ska anses utgöra tjänstepensionsförsäkring. Oklarheterna grundar sig till stor del i att regeringen gjort uttalanden, såväl i förarbetena (prop. 2018/19:158) som i den promemoria som det nu gäller, som – om de måste beaktas av tjänstepensionsföretagen – skulle innebära att den nu lagstadgade definitionen av vad som ska utgöra tjänstepensionsförsäkring inte innehåller samtliga rekvisit. Dahlgren & Partners anser att regeringen behöver komma med klargörande uttalanden i tre frågor:

Måste premier för all eller viss tjänstepensionsförsäkring som utgångspunkt erläggas av arbetsgivare och ska detta krav i så fall gälla med undantag för egenföretagare?

Kan tilläggsförsäkring aldrig avse sparande?

Måste tilläggsförsäkring alltid kopplas till person?

“Läs hela yttrandet här“.

MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor