info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansinspektionen inför nya föreskrifter som ska gälla för de pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen, det vill säga de som avses i 9 a § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Föreskrifterna ska även gälla för de pensionsstiftelser som själva har valt att tillämpa de bestämmelser som anges i 9 a § första och andra styckena tryggandelagen.

I föreskrifterna ställs nya och utökade krav på den information som stiftelserna ska lämna. Vidare införs krav på innehållet i de styrdokument som stiftelserna ska upprätta. För att skapa en mer sammanhållen reglering av pensionsstiftelserna förs de i dag gällande föreskrifterna om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys över till de nya föreskrifterna. Detta innebär i allt väsentligt inte några ändringar i sakinnehållet.

De nya och ändrade reglerna genomför tillsammans med ändringarna i tryggandelagen Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet). Föreskrifterna träder i kraft den 15 december 2019, vilket är samtidigt som lagändringarna.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor