info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I propositionen behandlas flera olika frågor på försäkrings- och tjänstepensionsområdena. Frågorna rör i huvudsak pensionsstiftelser, tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag.

De lagändringar som föreslås i propositionen föranleds huvudsakligen av genomförandet i svensk rätt av andra tjänstepensionsdirektivet. Det direktivet genomfördes i övrigt genom lagen om tjänstepensionsföretag och andra lagändringar som trädde i kraft den 15 december 2019. Genom de nu föreslagna lagändringarna förtydligas och kompletteras det genomförandet på några punkter.

Riksdagen gjorde vissa tillkännagivanden i samband med sin behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag (bet. 2019/20:FiU12 punkterna 1–4, rskr. 2019/20:27). Förslagen i denna proposition är inte föranledda av de tillkännagivandena. Förslag och överväganden med anledning av tillkännagivandena kommer att behandlas i ett annat lagstiftningsärende.

I propositionen föreslås också vissa ändringar i försäkringsrörelselagen som delvis är föranledda av Solvens II-direktivet. Det direktivet är i svensk rätt genomfört huvudsakligen i försäkringsrörelselagen (se prop. 2015/16:9). Genom de föreslagna lagändringarna kompletteras och förtydligas genomförandet på några punkter. Därutöver förtydligas och justeras den associationsrättsliga regleringen i försäkringsrörelselagen i några avseenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor