info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser. Förslaget innebär att en pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i sin ersättningspolicy på sin webbplats. Det innebär dessutom en begränsning i hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument. Slutligen föreslås bestämmelser om lämplighetsprövning, och en mindre justering av vad en pensionsstiftelses placeringsriktlinjer ska innehålla.

Bestämmelsen om användning av derivatinstrument föreslås gälla inte bara för de pensionsstiftelser som tillämpar föreskrifterna i dag, utan även för pensionsstiftelser som tryggar utfästelse om pension till 16–99 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen.

Eftersom pensionsstiftelseföreskrifterna föreslås innehålla bestämmelser om lämplighetsprövning, som i dag finns i Finansinspektionen föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse för pensionsstiftelserna, föreslås vissa följdändringar i föreskrifterna om försäkringsrörelse.

De föreslagna ändringarna förtydligar – tillsammans med de lagändringar som föreslås i lagrådsremissen Vissa frågor om försäkring och tjänstepension av den 20 februari 2020 – delar av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, vilket är samtidigt som lagändringarna.

Dahlgren & Partners tillhandahåller mer djupgående redogörelser och analyser vid uppdrag/på begäran.

D&P i kontorsgemenskap med Nordler Advokatbyrå

Genom gemenskapen stärker vi upp vår sammantagna kompetens för framtiden. Dahlgren & Partners…

Läs mer
MAGNUS HJERTQUIST – NY PARTNER I ADVOKATFIRMA DAHLGREN & PARTNERS

Advokatfirma Dahlgren & Partners har utsett Magnus Hjertquist till partner från och…

Läs mer
HD PRÖVAR OM TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING RESPEKTIVE INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE (IPS) SKA INGÅ I BODELNING

Högsta Domstolen lämnade den 21 mars 2022 prövningstillstånd i ett mål gällande…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor