info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I början av sommaren 2017 blev det stor medial uppståndelse där 49 renhållningsarbetare deltog i strejk. Av dessa 49 arbetare hade 38 stycken avslutat sin anställning i slutet av sommaren.

Den 7 mars 2018 meddelades dom från Arbetsdomstolen där arbetsgivaren till de då strejkande renhållningsarbetarna stämt arbetstagarna i fråga på skadestånd för olovlig stridsåtgärd.

Bakgrund och händelseförlopp

Arbetstagarna hade en så kallad premielön. Arbetstagarna har vid sådan lön vissa arbetsuppgifter som i sin tur bestämmer lönen. En renhållningsarbetare hade i förevarande fall rätt att gå hem efter att denne gjort färdigt sin sophämtning för tilldelat område.

Som händelseförlopp benämner Arbetsdomstolen följande:

1. Arbetsgivaren hade framfört en vilja att frångå premielönesystemet och förde under 2017 diskussioner om detta. Förändringen skulle dock innebära en sänkning av arbetstagarnas löner, större trakter och en förlängning av arbetstiden.

2. Vid sophämtningen använder sig arbetstagarna av ett stort antal nycklar. Arbetstagarna hade införskaffat sig en ingående kunskap om vilken nyckel som hänför sig till vilket utrymme genom arbetserfarenhet. Det hade förts diskussion om att genomföra en inventering av nycklarna där dessa skulle märkas upp med brickor och registreras. Arbetsgivaren menade på att deras uppdragstagare hade begärt detta. Arbetstagarna, och deras fackförbund, ansåg dock att detta inte ingick i arbetstagarnas arbetsbeskrivning och att ”deras kunskap om nycklarna är en upparbetad yrkeskunskap som de inte frivilligt vill dela med sig av, eftersom detta skulle göra dem mer utbytbara”.

Kärnan i protesten från arbetstagarna, och fackförbundet, var således att arbetsgivaren skulle ändra arbetsmetod, eller liknande, som skulle påverka arbetstagarnas produktionskapacitet; arbetet skulle ta längre tid att utföra utan att lönen skulle öka i motsvarande mån.

Arbetsgivaren påbörjade senare inventeringen genom att inhyrd personal skulle följa med i sopbilarna. När renhållningsarbetaren skötte sophämtningen skulle den inhyrda personalen märka upp nycklarna allteftersom de användes. Detta skulle dock kräva att arbetstagarna på olika sätt anpassade sitt sätt att arbeta under inventeringstillfället.

När detta sedan blev känt för alla arbetstagare så skedde uppsägningar, sjukskrivningar, och allmänt uppehåll att utföra arbete från arbetstagarna. Anledningen till arbetsuppehållet/avbrottet var olika parterna från respektive part.

Arbetsdomstolens bedömning

Arbetsdomstolen fann inget annat bevisat än att arbetstagarna beslutat att helt lägga ner arbetet (inte hämta sopor enligt uppgift) i syfte att arbetsgivaren skulle upphöra med inventeringen av nycklarna. Detta innebar att arbetstagarna utfört en stridsåtgärd, som var olovlig, genom att denna inte behörigen beslutats av arbetstagarnas fackförbund. Arbetstagarna dömdes att utbetala olika skadeståndsbelopp (mellan 2 500 till 3 500 kronor). De tilldelades även sin kvotdel på hälften av rättegångskostnaderna.

EN REVIDERAD FÖRENINGSLAG

Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska…

Läs mer
SKADESTÅNDSREGLERNA VID FINANSIELL RÅDGIVNING SES ÖVER – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Som framgår av notis i vårt senaste nyhetsbrev så har Bertil Bengtsson fått regeringens…

Läs mer
NU ÄNDRAR VI PERSONALENS PENSION

Veckan före jul fick lärare och annan personal inom kommuner och landsting…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor