info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen och i Sverige. När den polska kvinnan ansökte om garantipension i Sverige 2008 fastställdes denna till 0 kronor. Kvinnan överklagade beslutet som nu handläggs i Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd, och begärt förhandsbesked från EU-domstolen angående beräkningen av en ålderspension i form av garantipension. Målet i EU-domstolen har tilldelats målnummer C‑189/16.

Det tvistiga i målet är att pensionsmyndigheten menar att en proportionsberäkning, en s.k. pro rata-beräkning, av garantipensionen kan göras där varje försäkringsperiod som har fullgjorts i andra berörda medlemsländer ges ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga pensionsmässiga värdet av de svenska perioderna.

Den polska kvinnan menar att det beräkningssättet missgynnar en stor grupp invandrade personer från EU-länder med låga inkomstpensioner.

Den 3 maj 2017 framställdes ett förslag till avgörande från generaladvokat Melchior Wathelet. Han anser i sitt förslag att ”rätten att uppbära en minimiförmån vid ålderdom, såsom den svenska garantipensionen, ska bedömas enligt svensk lag […] Härav följer att Försäkringskassan vid beräkningen av den svenska garantipensionen, med risk för att annars få betala ut ett högre belopp, kan beakta de pensionsinkomster som [den polska kvinnan] uppbär från en annan medlemsstat i enlighet med artikel 50 i förordning nr 1408/71. Härav följer att […] försäkringsperioder och/eller bosättningsperioder i Polen och i Sverige ska beaktas.” Melchior Wathelet menar sammanfattningsvis inte att en överkompensation ska ske, utan en beräkning med hjälp av de faktiska siffrorna ska användas.

EU-SAMRÅD FÖR INDIVIDUELLA PENSIONER (PEPP)

I juni 2016 har EU-kommissionen publicerat ett samråd/en konsultation som är tänkt…

Läs mer
KONKURRENSVERKET: FLYTTAVGIFTEN HÄMMAR KUNDRÖRLIGHETEN OCH KONKURRENSEN PÅ MARKNADEN

En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta…

Läs mer
INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)

Den 22 juni 2016 publicerade Finansdepartementet (FiDep) en uppdragsbeskrivning till sakkunnig om…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor