info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen och i Sverige. När den polska kvinnan ansökte om garantipension i Sverige 2008 fastställdes denna till 0 kronor. Kvinnan överklagade beslutet som nu handläggs i Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd, och begärt förhandsbesked från EU-domstolen angående beräkningen av en ålderspension i form av garantipension. Målet i EU-domstolen har tilldelats målnummer C‑189/16.

Det tvistiga i målet är att pensionsmyndigheten menar att en proportionsberäkning, en s.k. pro rata-beräkning, av garantipensionen kan göras där varje försäkringsperiod som har fullgjorts i andra berörda medlemsländer ges ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga pensionsmässiga värdet av de svenska perioderna.

Den polska kvinnan menar att det beräkningssättet missgynnar en stor grupp invandrade personer från EU-länder med låga inkomstpensioner.

Den 3 maj 2017 framställdes ett förslag till avgörande från generaladvokat Melchior Wathelet. Han anser i sitt förslag att ”rätten att uppbära en minimiförmån vid ålderdom, såsom den svenska garantipensionen, ska bedömas enligt svensk lag […] Härav följer att Försäkringskassan vid beräkningen av den svenska garantipensionen, med risk för att annars få betala ut ett högre belopp, kan beakta de pensionsinkomster som [den polska kvinnan] uppbär från en annan medlemsstat i enlighet med artikel 50 i förordning nr 1408/71. Härav följer att […] försäkringsperioder och/eller bosättningsperioder i Polen och i Sverige ska beaktas.” Melchior Wathelet menar sammanfattningsvis inte att en överkompensation ska ske, utan en beräkning med hjälp av de faktiska siffrorna ska användas.

EIOPAS FÖRSLAG PÅ TEKNISKA RÅD TILL FÖLJD AV IDD

EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper)…

Läs mer
FRÅGA OM DET FÖRELIGGER SYNNERLIGA SKÄL FÖR AVSLUTANDE AV ETT PENSIONSSPARKONTO I FÖRTID

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 maj 2017 prövningstillstånd i målnummer 455-17. Fallet…

Läs mer
NÅGRA SYNPUNKTER PÅ ÖVERGÅNGSPERIODEN FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR – ANALYS AV MAGNUS HJERTQUIST

Den 20 september 2017 publicerades propositionen 2017/18:3, Förlängd övergångsperiod för Understödsföreningar, på…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor