info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den första januari 2016 infördes Solvens II i svensk rätt. I huvudsak infördes Solvens II genom ändringar i försäkringsrörelselagen (FRL) samt genom föreskrifter från Finansinspektionen.

Solvens II-direktivet medför förändrade kapitalkrav för försäkringsföretagen, tydligare krav på företagsstyrning och riskhantering, förändrade regler för tillsynsprocesserna, betydligt mer omfattande krav på rapportering och offentliggörande av information. Mer i detalj är det fråga om nya värderingsregler för solvensbalansräkningarna, riskkänsliga kapitalkrav och principbaserade regler kring företagens investeringar, kapitalkrav som är anpassade till det enskilda företagets risknivå, tydligare krav på försäkringsföretagens system och processer för hantering av samtliga risker och krav på att företagen regelbundet ska göra egna bedömningar av sitt kapitalbehov på kort och lång sikt (s.k. ORSA). Tillsynen harmoniseras och ska bli mer proaktiv. Genom de kraftigt ökade kraven på rapportering av olika slag antas det bli enklare för olika intressenter att bedöma ett försäkringsföretags verkliga situation.

De försäkringsföretag som klassas som mindre, får ansöka om undantag från FRL:s bestämmelser om tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, solvenskapital och minimikapital, interna modeller och offentliggörande av SFCR. Övriga regler är lika som för större företag. Finansinspektionen meddelar föreskrifter för de undantagna företagen, där proportionalitetsprincipen ges stor betydelse.

Har ni några frågor med anledning av Solvens 2? Hör av er till info@dlaw.se.

UPPDATERING OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet…

Läs mer
SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om…

Läs mer
KOMMER LF ATT VINNA SINA ANSVARSFÖRSÄKRINGSMÅL? – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor