info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om ”Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. Svensk Försäkring välkomnar på det stora hela penningtvättsutredningens förslag och anser att effektiva och riskbaserade åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering kan leda till ökat förtroende för försäkringsbranschen.

Svensk Försäkring anser dock att utredningen innehåller allvarliga brister vad gäller grundläggande krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och effektivitet. Utredningen innebär enligt Svensk Försäkring att större resurser kommer behövas på områden där risken för penningtvätt och terrorismfinansiering är låg, vilket står i motsats till ökad vikt vid ett riskbaserat förhållningssätt. Svensk Försäkring anser också att ikraftträdandedatumet måste skjutas upp minst ett år. Svensk Försäkring anser att företagen annars har alltför kort tid för förberedelser och anpassning. Utredningens förslag är också, enligt Svensk Försäkring, ett tydligt exempel på hur förfelad den svenska lagstiftningsmodellen blir då det materiella innehållet i nationell reglering är förutbestämt genom ett EU-direktiv redan innan remissinstansernas synpunkter inhämtas.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

KOMMER LF ATT VINNA SINA ANSVARSFÖRSÄKRINGSMÅL? – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid…

Läs mer
FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

Europeiska rådet antog slutgiltig version av IDD den 14 december 2015. Medlemsstaterna…

Läs mer
SOLVENS II

Den första januari 2016 infördes Solvens II i svensk rätt. I huvudsak…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor