info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 slutbetänkandet” Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. ” till regeringen. Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:

· genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,

· genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
· anpassa svensk lag till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

TJÄNSTEPENSION – TRYGGANDELAGEN OCH SKATTEREGLERNA

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen presenterade slutbetänkande den 30 juni 2015. Här föreslås ändringar i lagen…

Läs mer
PENSION FRÅN IMF INTE LIKA MED FÖRSÄKRING

Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål 1071-14 och 1072-14 slagit fast att utbetalningar…

Läs mer
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det officiella namnet på Dataskyddsförordningen är ”Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor