info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Kammarrätten i Stockholm meddelade i dom den 7 januari 2016 att det är möjligt att ändra val av efterlevandeskydd så länge pensionen inte har börjat betalas ut.

Pensionsmyndigheten hade i beslut beviljat en person premiepension med efterlevandeskydd enligt dennes ansökan. Frågan i målet var om Pensionsmyndigheten gjorde rätt då de avslog personens begäran om omprövning som inkom före det att pensionen börjat betalas ut.

Kammarrätten uttalade att bestämmelserna är tydliga – efterlevandeskydd under pensionstiden, det vill säga under tiden då pension betalas ut, kan endast återkallas om förhållandet upphör genom skilsmässa eller på annat sätt. Fråga i målet var emellertid om omprövning innan pensionstiden påbörjats. Kammarrätten ansåg därför att det var rimligt att en pensionssparare kan återkalla sin ansökan om efterlevandeskydd.

Det bör dock observeras att det endast rörde sig om sex (6) arbetsdagar mellan det att ansökan beviljades och att begäran om omprövning inkom, samt att pensionen skulle börja betalas ut redan efterföljande månad. Sökande uppgav att denne kryssat i rutan för efterlevandeskydd av misstag.

PENSION FRÅN IMF INTE LIKA MED FÖRSÄKRING

Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål 1071-14 och 1072-14 slagit fast att utbetalningar…

Läs mer
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det officiella namnet på Dataskyddsförordningen är ”Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd…

Läs mer
ARBETSGIVARES INFORMATIONSSKYLDIGHET – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

Det har pratats mycket om provisioner och om regeringen skulle föreslå ett…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor