info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen presenterade slutbetänkande den 30 juni 2015. Här föreslås ändringar i lagen om tryggande av pensionsutfästelser m.m. (tryggandelagen). Den största nyheten är att även tryggande av premiebestämda tjänstepensioner omfattas, dock under förutsättning att pensionslöftet är förenat med ett garantibelopp. Vidare föreslås nya definitioner av allmän pensionsplan och pensionsreserv, tydligare regler för gemensamma pensionsstiftelser samt mer långtgående befogenheter för tillsynsmyndigheten och en moderniserad terminologi.

Utöver ändringar i tryggandelagen föreslås förändringar i inkomstskattelagen (IL) i syfte att öka konkurrensneutraliteten mellan tryggandeformerna (pensionsförsäkring, pensionsstiftelse och avsättning i balansräkning). Utredningen föreslår att kompletteringsregeln i 28 kap 7 § IL ska få tillämpas även då en utfästelse tryggas i takt med intjänandet (efter en dom där Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att kompletteringsregeln inte var tillämplig på avtal om pension som tryggas i takt med att pensionen tjänas in). Nu föreslås att kompletteringsregeln alltid får tillämpas när kostnaden för tryggandet överstiger avdragsutrymmet enligt huvudregeln. Kompletteringsregelns koppling till prisbasbeloppet föreslås bytas ut mot inkomstbasbeloppet, som ju ska återspegla den allmänna löneutvecklingen. Avdragsutrymmet i de olika löneintervallen i 28 kap 8 § IL föreslås läggas samman till en total avdragsbegränsning som ska jämföras med den anställdes pensionsförmån. Vidare förslås förändringar i 58 kap IL, som bl.a. reglerar de kvalitativa kraven på pensionsförsäkring. T.ex. föreslås att avgångspension, som ska upphöra vid 65 års ålder, får betalas ut under kortare tid än tre år. Vidare förslås att kravet på samma eller stigande pensionsbelopp de första fem åren inte hindrar att utbetalningstiden förlängs eller att uppehåll i utbetalningarna görs. Det föreslås också att även en del av en pensionsförsäkring kan bodelas. Ändringar i flytträttsreglerna föreslås genom att IL ska tillåta flytt även av en del av en pensionsförsäkring, att flytt ska kunna ske även om utbetalning har påbörjats och att flytt ska kunna ske till en befintlig försäkring (inget krav på nyteckning), så länge utbetalning i den mottagande försäkringen inte har påbörjats. Det föreslås också tydliggöras att flytt kan ske så länge försäkringarna har samma försäkrad, om försäkringen är tecknad av antingen den försäkrade eller av en arbetsgivare. Förslaget skulle alltså öppna upp för t.ex. sammanslagning av fribrev till en befintlig försäkring, och även om den arbetsgivare som ursprungligen tecknade försäkringen inte längre existerar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Sista dag att lämna remissvar är den 29 januari 2016. Dahlgren & Partners planerar att lämna remiss – har ni synpunkter som ni vill skicka med eller finns det något annat som ni funderar över med anledningen av betänkandet? Hör av er till info@dlaw.se.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Det officiella namnet på Dataskyddsförordningen är ”Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd…

Läs mer
PENSION FRÅN IMF INTE LIKA MED FÖRSÄKRING

Högsta Förvaltningsdomstolen har i mål 1071-14 och 1072-14 slagit fast att utbetalningar…

Läs mer
MIFID II, MIFIR (SOU 2015:2) OCH PRIIPS

Europaparlamentet och rådet antog i maj 2014 ett direktiv (MiFID II) och…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor