info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Högsta domstolen har nyligen meddelat prövningstillstånd i mål nr T 7293-13 vid Svea Hovrätt (”Mattson-målet”), som stakar ut gränserna mellan investeringsrådgivning och försäkringsförmedling.

Även ett liknande mål (T 2069-14 vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, ”Connecta-målet”) kan vara på väg upp till HD. Målet rör frågan om under vilka förutsättningar investeringsbedrägeri kan förenas med försäkringsförmedling.

I Mattsson-målet vägrade LF att utge ansvarsförsäkringsersättning under förmenande att det var fråga om investeringsrådgivning och inte försäkringsförmedling. Ostridigt var dock att rådgivningen mynnat ut i att en kapitalförsäkring tecknades. Hovrätten fann att det därmed var fråga om försäkringsförmedling.

I Connecta-målet vann LF i hovrätten med motiveringen att det var fråga om investeringsbedrägeri och inte försäkringsförmedling. Hovrätten fann att eftersom bedragaren, som utgav sig för att vara försäkringsförmedlare och även verkade som sådan i andra sammanhang, aldrig haft för avsikt att teckna någon försäkring så kunde det inte vara fråga om försäkringsförmedling. Vad kunderna hade anledning att anta saknade betydelse.

Om LF slutligen skulle vinna Mattsson-målet kommer förmedling av depåförsäkring inte att omfattas av förmedlares försäkring.

Om LF slutligen vinner Connecta-målet kommer vissa bedrägerier att omfattas men inte alla. Det avgörande synes då vara om försäkringsförmedlaren från början haft för avsikt att bedra kunden eller om den brottliga avsikten tillkommit i efterhand. Tecknar försäkringsförmedlaren en försäkring men behåller premien omfattas handlingen av ansvarsförsäkringen, men utställer han falskt försäkringsbevis omfattas handlingen inte av ansvarsförsäkringen.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

Europeiska rådet antog slutgiltig version av IDD den 14 december 2015. Medlemsstaterna…

Läs mer
UPPDATERING OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSDIREKTIVET (IDD)

Europeiska rådet antog IDD (dir nr 2016/97/EC) den 14 december 2015. Direktivet…

Läs mer
SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor