info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Stockholms tingsrätt (TR:n) och Svea Hovrätt (HovR:n) har avgjort ett mål om preskription enligt försäkringsavtalslagen (mål nr T 4408-14).

Bakgrunden var att en man uppdrog åt en rådgivare att återköpa ett innehav i en kapitalförsäkring. Rådgivaren fyllde i blanketten fel och mannen förlorade till följd av detta över 500 000 kronor i värdeminskning. Efter att det bolag som varit rådgivarens arbetsgivare hade likviderats stämde mannen bolagets ansvarsförsäkringsgivare. Försäkringsgivaren invände att preskription inträtt eftersom mannen sedan mer än tre år tillbaka, genom ett brev, hade haft kännedom om ansvarsförsäkringen och i vilket bolag den fanns. Mannen invände i sin tur att preskriptionsfristen hade börjat löpa långt senare, när rådgivaren hade informerat mannen om att arbetsgivaren, och inte rådgivaren personligen, var rätt part.

TR:n konstaterade att det var den äldre lydelsen av preskriptionsbestämmelsen i försäkringsavtalslagen (FAL) som var tillämplig i målet och att mannen därför hade tre år på sig att väcka talan efter att han fått ”kännedom om att anspråket kunde göras gällande” (jfr FAL 16 kap 5 §). TR:n anförde att detta innebär att mannen bl.a. måste ha fått klart för sig av vem han kunde begära ersättning, och hänvisade till rättsfallen NJA 2000 s. 285 och NJA 2001 s. 93. Ansvarsförsäkringsgivaren hade i brev mer än tre år före stämning skett uppgivit sig som försäkringsgivare för rådgivaren och dennes arbetsgivare. Preskriptionsfristen hade enligt TR:n börjat löpa när mannen tagit emot brevet, och därför var hans rätt till ersättning preskriberad. HovR:n fastställde efter överklagande TR:ns domslut. Hovrätten konstaterade att det faktum att mannen trott att rådgivaren själv var rätt part inte förändrade något i sak, eftersom det hade varit upp till mannen att själv ta reda på vad som gällde.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Analys

Kommer LF att vinna sina ansvarsförsäkringsmål? – Analys av Magnus Dahlgren
Arbetsgivares informationsskyldighet – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Finansinspektionens rapport om konsumentskyddet
Finansinspektionens rapport om tillsyn av försäkringsföretagen
Svensk Försäkring: angående penningtvättsutredningens förslag

Praxis

Informationsbrev avgjorde när försäkringspreskription började löpa

Förordningar och direktiv

Uppdatering om försäkringsdistributionsinitiativet (IDD)
MiFiD II, MiFIR (SOU 2015:2) och PRIIPS
Fjärde penningtvättsdirektivet (SOU 2016:8)
Dataskyddsförordningen

FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT OM KONSUMENTSKYDDET

Finansinspektionens (FI) gav ut sin årliga rapport: ”Konsumentskyddet på Finansmarknaden” den 3…

Läs mer
MAGNUS DAHLGRENS KOMMENTAR TILL CONNECTADOMEN

Det händer att tingsrätten och Högsta domstolen kommer till samma slut och…

Läs mer
BEDRÄGERI INTE FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i mål nr T 2069-14 (”Connecta-målet”)…

Läs mer
SKADESTÅND FÖR VÅRDSLÖS FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING

Svea Hovrätt har i mål nr T 4408-14 dömt ett bolag verksamt…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor