info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Europeiska rådet antog slutgiltig version av IDD den 14 december 2015. Medlemsstaterna har nu två år på sig att genomföra direktivet, som därmed ska träda i kraft nationellt senast vid årsskiftet 2017/2018. Än så länge har ingen svensk offentlig utredning tillsatts.

Direktivets syfte är att förbättra konsumentskyddet vid försäljning av försäkringsprodukter genom bl.a. ökade krav på transparens genom att försäkringsdistributörer ska informera om priser och kostnader samt om huruvida säljaren har ett ekonomiskt incitament att sälja en viss produkt. Vidare förslås nya krav på informationsgivning genom krav på införande av s.k. PID (product information document) för ”non-life-insurance” (skadeförsäkring). Det föreslås också regler som ska förhindra att konsumenter köper produkter som de inte har behov av. Medlemsstaterna ska fortsatt tillåta försäkringsdistributörer att ta in intäkter i form av provision, dock under förutsättning att de kan visa att sådan provision även gynnar kunderna. Reglerna förväntas leda till ökad konkurrens mellan olika förmedlare. En nyhet är att alla distributörer av försäkring, d.v.s. även försäkringsbolag, kommer att omfattas av IDD.

IDD kompletterar direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIPS). Även om IDD innebär ökade krav för distributörer av försäkringsprodukter så står kraven inte helt i linje med MiFID II som reglerar distributionen av investeringsprodukter. Till skillnad från vad som krävs i MiFID II finns alltså inget provisionsförbud i IDD, utan istället strängare regler kring intressekonflikter. Eftersom IDD är ett s.k. minimidirektiv kommer dock medlemsstaterna själva kunna välja att införa strängare krav i konsumentskyddande syfte. Det är därmed fortsatt möjligt att Sverige inför ett provisionsförbud.

Dahlgren & Partners bevakar den fortsatta utvecklingen. Är ni intresserade av en mer djupgående presentation av IDD och vilka effekter det kan för er verksamhet? Hör av er till info@dlaw.se.

SOLVENS II

Den första januari 2016 infördes Solvens II i svensk rätt. I huvudsak…

Läs mer
FINANSINSPEKTIONENS RAPPORT OM TILLSYN AV FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN

Den 17 maj publicerade FI en ny tillsyns- och riskrapport som gäller…

Läs mer
SVENSK FÖRSÄKRING: ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSUTREDNINGENS FÖRSLAG

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2016:8 om…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor