info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Eu domstolen har nu lämnat förhandsbesked i rubricerade mål som rör tolkningen av begreppet försäkringsförmedling.

Connecta målet

Det registrerade försäkringsförmedlarföretaget Connecta Fond och Försäkring AB verkade i huvudsak under åren 2004-2010. Bolaget hade hos Länsförsäkringar en sådan ansvarsförsäkring som fordras enligt försäkringsförmedlingslagen.

Flera personer överlämnade under ett antal år penningbelopp till Connecta i syfte att dessa belopp skulle investeras i vad som kallades ”Connectas företagsobligationsprodukt” vilken skulle ligga i en kapitalförsäkring.

I utbyte erhöll personerna vissa dokument utfärdade av Connecta. Senare framkom dock att Connectas VD själv tillskansat sig beloppen. Connecta försattes i konkurs. De personer som satsat beloppen stämde Länsförsäkringar och yrkade ersättning ur Connectas ansvarsförsäkring. Länsförsäkringar invände att det var fråga om fiktiva försäkringsprodukter och att det därmed inte kunde vara fråga om försäkringsförmedling.

Tingsrätten biföll kärandenas talan. Hovrätten kom till annan slutsats och gick på Läsförsäkringar linje. HD frågade EU domstolen om förmedlarens avsikt skulle ha någon betydelse för utgången och likaså vad kunden hade för uppfattning.

Eu domstolen fann att det inte ligger något subjektivt i orden ”verksamhet”,” lägga fram”, ”föreslå” eller” bistå”. Någon särskild avsikt behövde därför inte konstatateras hos förmedlaren. Skyddet i ansvarförsäkringen omfattade varje form av oförmåga att överföra premier. Även hur kunden uppfattat situationen saknade betydelse. Ansvarsförsäkringen ska därmed gälla.

EWMG målet

Efter rådgivning för en anställd vid försäkringsförmedlingsföretaget EWMG investerade en privatperson i januari 2010 500 000 kronor i ett strukturerat finansiellt instrument inom ramen för en kapitalförsäkring. Investeringen förlorade därefter hela sitt värde.

EWMG hade hos Länsförsäkringar tecknat en sådan ansvarsförsäkring som fordras enligt lagen om försäkringsförmedling. EWMG försattes i konkurs och privatpersonen väckte talan mot Länsförsäkringar.

Försäkringsbolaget bestred ansvar under förmenande att den rådgivning om finansiella instrument som skett inom ramen för en kapitalförsäkring inte var att se som försäkringsförmedling varför försäkringen inte gällde.

Privatpersonens talan bifölls i tingsrätt och hovrätt. HD frågade EU domstolen om rådgivning avseende finansiella instrument inom ramen för en kapitalförsäkring var att se som försäkringsförmedling.

EU domstolen fann att rådgivning om finansiella instrument är att anse som försäkringsförmedling och att således försäkringsförmedlingsdirektivet är tillämpligt. EU domstolen ansåg att direktivet är allenarådande och att således MIfid direktivet inte kan tillämpas parallellt. Ansvarsförsäkringen ska därmed gälla.

Kommentar av Magnus Dahlgren

Efter många år av tvistande står det äntligen klart att försäkring är försäkring och ingenting annat. Förnuftet har segrat och måtte de privatpersoner som råkat i klorna på oseriösa försäkringsförmedlare nu få sin rättmätiga ersättning. HD har i och för sig ännu inte kommit med sin dom men efter EU domstolen klara svar enligt ovan synes detta enbart var en formalitet.

CONNECTAMÅLET

I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16,…

Läs mer
DAHLGREN & PARTNERS VÄLKOMNAR TVÅ NYA MEDARBETARE

Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den…

Läs mer
FRÅGA OM DET FÖRELIGGER SYNNERLIGA SKÄL FÖR AVSLUTANDE AV ETT PENSIONSSPARKONTO I FÖRTID

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 maj 2017 prövningstillstånd i målnummer 455-17. Fallet…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor