info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 20 september 2017 publicerades propositionen 2017/18:3, Förlängd övergångsperiod för Understödsföreningar, på regeringens hemsida. Regeringens slutgiltiga förslag innebär att övergångsperioden för understödsföreningar ska förlängas till den 30 juni 2019.

I det fall en understödsförening ansöker om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen kan understödsföreningen under tillståndsprocessen fortsätta sin verksamhet enligt äldre bestämmelser fram till tillståndsansökan beviljas eller avslås.

Det nya regelverket IORP II blir tillämpligt för tjänstepensionskassor och är planerat att träda i kraft den 1 januari 2019. Huruvida en tjänstepensionskassa ska ansöka om tillstånd enligt IORP II eller FRL är därför ovisst och kommer att så förbli till tydligare reglering kungörs.

De understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor står dock inför ett väldigt tydligt, men förödande, ultimatum; antingen likvidera verksamheten eller ombilda till försäkringsrörelse. Problemet för de flesta av den här typen av understödsföreningar är att de inte alls har ekonomin att sköta såväl de kvalitativa kraven som de kvantitativa kraven. I det fall inte annan särreglering sker för dessa understödsföreningar kommer de att behöva likvideras.

I både promemorian som remitterades och regeringens proposition anses det belysta problemet föranleda ett övervägande till alternativ reglering. I propositionen anses denna fråga inte omfattas av propositionens lagstiftningsärende, och i promemorian konstateras endast att det kan finnas skäl att överväga en sådan alternativ reglering.

Dahlgren & Partners anser att en sådan alternativ reglering är nödvändig och ytterst påkallad. Det bör dock understrykas att arbetet med en sådan alternativ reglering bör inledas omgående. Vid en alternativ reglering bör detta arbete prioriteras för att understödsföreningarna, på något sätt, kan planera sin framtida existens. I det fall ingen alternativ reglering sker bör en tämligen stor del av de understödsföreningar som ska träda i likvidation påbörja förfarandet i god tid.

Dahlgren & Partners har lyft frågan som uppmärksammades i propositionen. Dahlgren & Partners har även meddelat Finansutskottet att de bör införa en alternativ reglering. En stor del av understödsföreningarna har långa anor och var med och startade en grundtanke om socialt skyddsnät som idag ska övergå till försäkringsbolag.

Att inte värna om historiken, det kulturella arvet och de personer som varit med och byggt upp och fortfarande driver dessa föreningar, vore enligt Dahlgren & Partners olyckligt. Enligt Dahlgren & Partners förmenande har regeringen, vid ett sådant utfall, avseendevärt brustit i sin lagstiftningsprocess.

EIOPAS FÖRSLAG PÅ TEKNISKA RÅD TILL FÖLJD AV IDD

EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper)…

Läs mer
EIOPAS FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV FAKTABLAD

EIOPA har den 1 augusti publicerat ett samråd angående förslag till utformning…

Läs mer
ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor