info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Isabella Hugosson har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 2001.

Hon har arbetat som bolagsjurist på AMF och som försäkrings- och bolagsjurist och sedermera chefsjurist på Bliwa Livförsäkring. Sedan 2014 har Isabella varit verksam på advokatbyrå. Hon deltog i grundandet av Dahlgren & Partners hösten 2015 och blev advokat 2016. Efter ett par års avbrott som advokat på Kompass Advokat återkom hon hösten 2019 till Dahlgren & Partners. Isabella arbetar i stort sett uteslutande med pensions- och försäkringsrättslig rådgivning och biträder pensionsstiftelser, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag inom såväl tillstånds- och governance-frågor som inom affärs-, distributions- och produktjuridik.

Isabella Hugosson är partner och styrelsesuppleant i Dahlgren & Partners och, jämte grundaren Magnus Dahlgren, ensam firmatecknare.

Bland de uppdrag Isabella har haft de senaste åren kan nämnas följande:

För försäkringsföretag:

 • För större försäkringsföretags räkning utföra analys rörande förutsättningarna för beståndsöverlåtelse.
 • För stort försäkringsföretags räkning granska produktmaterial samt bedöma företagets agerande i kundtjänst utifrån regelverk om finansiell rådgivning.
 • För försäkringsbolags räkning utfört granskning av och upprättande av försäkringsvillkor, förköpsinformation och annan lagstadgad produktinformation.
 • För blivande försäkringsföretags räkning bistått med upprättande av styrdokument och annat tillståndspliktigt material inför koncessionsansökan till Finansinspektionen.
 • För försäkringsföretags räkning omförhandla och skriva distributionsavtal med försäkringsförmedlare.
 • För försäkringsföretags räkning bistått med utredningar och avtalsgranskningar m.m. gällande distribution av skadeförsäkringsprodukter.
 • För blivande försäkringsföretags räkning bistått med ägar- och ledningsprövning samt bedömning av den blivande styrelsens samlade kompetens.
 • För understödsförenings räkning bistått med upprättande av styrdokument och annat tillståndspliktigt material inför ansökan om omvandling till tjänstepensionsföretag.

För försäkringsförmedlare:

 • För flera försäkringsförmedlares räkning upprätthålla funktion för regelefterlevnad och i denna roll upprätta och införliva ett femtontal riktlinjer och policys i verksamheten, utbilda personal i det interna regelverket samt utföra kontroller med åtföljande rapporter av regelefterlevnad.
 • För utländsk försäkringsförmedlares räkning lämnat utlåtande om skillnader och konsekvenser i svensk rätt kring att vara fristående eller anknuten försäkringsförmedlare.

För andra aktörer:

 • För advokatfirmas räkning såsom underleverantör upprättat pensionspolicy och pensionsutfästelser.
 • För advokatfirmas räkning såsom underleverantör bistått med rådgivning kring pensionsutfästelser och pensionsavtal.
 • För skattekonsultbyrås räkning bistått med rådgivning i frågor om pension, pensionsstiftelser, skatterelaterade frågor kring pension m.m.
 • För kapitalförvaltares räkning bistått med rådgivning kring pensionsutfästelse m.m.

Isabellas fullständiga CV återfinns här.

KONTAKTUPPGIFTERIsabella