info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Isabella Hugosson har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 2001.

Hon har arbetat som bolagsjurist på AMF och som försäkrings- och bolagsjurist och sedermera chefsjurist på Bliwa Livförsäkring. Sedan 2014 har Isabella varit verksam på advokatbyrå. Hon deltog i grundandet av Dahlgren & Partners hösten 2015 och blev advokat 2016. Efter ett par års avbrott som advokat på Kompass Advokat återkom hon hösten 2019 till Dahlgren & Partners. Isabella arbetar i stort sett uteslutande med pensions- och försäkringsrättslig rådgivning och biträder pensionsstiftelser, försäkringsförmedlare och försäkringsföretag inom såväl tillstånds- och governance-frågor som inom affärs-, distributions- och produktjuridik.

Isabella Hugosson är partner i Dahlgren & Partners jämte Magnus Hjertquist. Hon är även ledamot av Swedsecs prövningsnämnd med särskilt ansvar för området pension och försäkring.

Bland de uppdrag Isabella har haft de senaste åren kan nämnas följande:

För försäkringsföretag:

 • För större försäkringsföretags räkning utföra analys rörande förutsättningarna för beståndsöverlåtelse.
 • För stort försäkringsföretags räkning granska produktmaterial samt bedöma företagets agerande i kundtjänst utifrån regelverk om finansiell rådgivning.
 • För försäkringsbolags räkning utfört granskning av och upprättande av försäkringsvillkor, förköpsinformation och annan lagstadgad produktinformation.
 • För blivande försäkringsföretags räkning bistått med upprättande av styrdokument och annat tillståndspliktigt material inför koncessionsansökan till Finansinspektionen.
 • För försäkringsföretags räkning omförhandla och skriva distributionsavtal med försäkringsförmedlare.
 • För försäkringsföretags räkning bistått med utredningar och avtalsgranskningar m.m. gällande distribution av skadeförsäkringsprodukter.
 • För blivande försäkringsföretags räkning bistått med ägar- och ledningsprövning samt bedömning av den blivande styrelsens samlade kompetens.
 • För understödsförenings räkning bistått med upprättande av styrdokument och annat tillståndspliktigt material inför ansökan om omvandling till tjänstepensionsföretag.

För försäkringsförmedlare:

 • För flera försäkringsförmedlares räkning upprätthålla funktion för regelefterlevnad och i denna roll upprätta och införliva ett femtontal riktlinjer och policys i verksamheten, utbilda personal i det interna regelverket samt utföra kontroller med åtföljande rapporter av regelefterlevnad.
 • För utländsk försäkringsförmedlares räkning lämnat utlåtande om skillnader och konsekvenser i svensk rätt kring att vara fristående eller anknuten försäkringsförmedlare.

För andra aktörer:

 • För advokatfirmas räkning såsom underleverantör upprättat pensionspolicy och pensionsutfästelser.
 • För advokatfirmas räkning såsom underleverantör bistått med rådgivning kring pensionsutfästelser och pensionsavtal.
 • För skattekonsultbyrås räkning bistått med rådgivning i frågor om pension, pensionsstiftelser, skatterelaterade frågor kring pension m.m.
 • För kapitalförvaltares räkning bistått med rådgivning kring pensionsutfästelse m.m.

KONTAKTUPPGIFTERIsabella

Vårt team