info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

I maj 2016 beslutade regeringen om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vilka lagändringar som är påkallade genom det nya EU-direktivet om skydd för företagshemligheter (Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs). I maj 2017 publicerades betänkandet som utredningen resulterat i.

I betänkandet lämnas förslag på en ny lag om företagshemligheter (Förslag till lag (2018:0000) om företagshemligheter) som således ska ersätta lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Det föreslås även följdändringar i bl.a. Förslag till lag om ändring av rättegångsbalken (1942:740, förvaltningsprocesslagen (1971:291), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt i lagen (2016:728) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ändringarna är väntade genom lydelsen från EU-direktivet. I den nya föreslagna lagen om företagshemligheter är den 5 § av särskilt intresse: ”Den som olovligen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon har fått del av genom att delta i en näringsidkares rörelse till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund ska dömas för olovligt utnyttjande av företagshemlighet eller olovligt röjande av företagshemlighet ”. Det föreslagna straffansvaret är ett tillägg från vad det i EU-direktivet är föreskrivet.

KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav…

Läs mer
LIVFÖRMEDLARNA KOMMER ATT BEHÖVA VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Enligt Departementspromemorian (Ds 2017:17) En ny lag om försäkringsdistribution kommer rådgivning som…

Läs mer
FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor