info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Det finns i huvudsak två typer av tjänstepension: En förmånsbestämd och en premiebestämd. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, och inte pensionen, är bestämd på förhand. I år är exempelvis premien, vid ITP 1, bestämd till 4,5 % av månadslönen upp till 38 438 kronor. Premien består senare av 30 % av det överskjutande beloppet. Vid förmånsbestämd pension är pensionen, och därför inte premien, bestämd på förhand. Den förmånsbestämda delen av pensionen förvaltas, vid ITP 2, av Alecta och premien som arbetsgivaren betalar ut beräknas av Alecta.

För att Alecta ska kunna beräkna premien som ska betalas av arbetsgivaren behöver de få underlag för detta eftersom premien för den förmånsbestämda ålderspensionen är individuell. Vanligen rör det sig om uppgifter om den anställdes ålder, lön och tidigare intjänad pension.
De som har rätt till en förmånsbestämd pension kan komma överens med sin arbetsgivare att ersätta delar av denna med en premiebestämd pension, en s.k. tiotaggarlösning. Den delen avser lönedelarna mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Om den anställde väljer en tiotaggarlösning har troligen arbetsgivaren bestämt vilka försäkringsbolag den anställde kan välja att placera sina pensionspremier i, arbetsgivaren har då även bestämt hur premien ska beräknas. Hur premien ska bestämmas ska framgå i arbetsgivarens pensionspolicy. Det finns två tillvägagångssätt för att bestämma den premie som kan användas för en tiotaggarlösning.

Det första tillvägagångssättet är genom en frilagd premie, vilket innebär att premien bestäms efter den premie som arbetsgivaren skulle ha betalat in till Alecta vid en förmånsbestämd pension. Premien ska således helt, vid ITP 2, spegla Alectas premiesättning. Det andra sättet är genom en premietrappa, vilket innebär att arbetsgivaren upprättar ett internt reglerverk för hur pensionspremien ska fastställas.

Arbetsgivaren är enligt kollektivavtal skyldig att betala, för den anställde, en tjänstepension. Genom denna skyldighet och genom kollektivet finns en garantifunktion. Detta innebär att den anställde ska gå skadelös från en sådan situation där en arbetsgivare varit försumlig med betalningen av tjänstepensionspremien. Om premieavgiften inte kan krävas från arbetsgivaren av någon anledning, betalar kollektivet den anställdes premie. Detta gäller dock inte tiotaggarlösningen.

Det en anställd kan göra för att säkerhetsställa att arbetsgivaren har betalt in premie, och på så vis har en befintlig försäkring, är att antingen vända sig till en tjänstepensionsvalcentral som samlar uppgifter om tjänstepensionerna, eller vända sig direkt till aktuellt livförsäkringsbolag. I det fall den anställde vänder sig direkt till livförsäkringsbolaget kan den anställde tillhandages information om vilken premie som betalts av arbetsgivaren, denna information framgår också vanligen i årsbeskedet. Vänder sig den anställde till en valcentral kan endast ett svar ges om tjänstepensionen är befintlig eller inte.

Om en anställd endast har en förmånsbestämd pension, exempelvis ITP 2, betalas premien efter uträkning av Alecta från arbetsgivaren. Storleken på premien utställs från Alecta, och riktas endast till arbetsgivaren. Den anställde har i nuläget ingen möjlighet att se storleken på den inbetalda premien. Detta kan å ena sidan framstå som en självklarhet eftersom Alecta beräknar premien på inskickade uppgifter och om försäkringen fortfarande är befintlig har arbetsgivaren betalt premien. Det kan å andra sidan hävdas att den anställde på så vis inte kan kontrollera att arbetsgivaren anger rätt underlag till Alecta och på det sättet utgör ett stort hinder för den anställdes insyn och kontroll av dennes framtida pension. Det enda den anställde i det här skedet kan göra är att kontrollera att rätt lön är angiven till arbetsgivaren, om denna summa är den som Alecta senare använder i sin beräkning kan den anställde endast med välvilja anta.

Ett ytterligare problem som uppstår vid den anställdes kontrollering av dennes tjänstepension är vid en tiotaggarlösning med en frilagd premie. Den anställde kan vid dessa situationer kontrollera att försäkringen är befintlig, och vid kontakt med livförsäkringsbolaget kontrollera hur stor premie som betalats av arbetsgivaren. Däremot kan inte den anställde kontrollera att uträkningen av premien är korrekt. En privatperson kan inte vid kontakt med Alecta få tillgång till hur dennes premie skulle sett ut, eftersom denne med denna del har valt att lämna ITP 2. Arbetsgivaren kan däremot genom Alectas internetkontor betala för uträkningen genom tjänsten som sammanställer aktuella frilagda premier för anställda som har valt alternativ ITP (tiotaggarlösningen). På det här sättet kan alltså inte den anställde kontrollera om den betalda premien motsvarar det man med arbetsgivaren kommit överens om.

Ett argument till fördel för Alecta skulle kunna vara att de inte har någon lagstadgad skyldighet att bistå med en sådan tjänst och service: arbetsgivaren och den anställde har valt att inte använda sig av, i det här fallet, ITP 2 och Alecta har ingenting med deras premiebetalning att göra. Att arbetsgivaren och den anställde kommit överens om att använda sig av en premiesättning, som inte den ene kan kontrollera, är något som de får reglera sinsemellan. Kritik emot detta är att sådana överenskommelser med arbetsgivaren vid en kollektivavtalsgrundad försäkring överhuvudtaget kan existera. Att arbetstagarsidan inte har uppmärksammat detta, antingen medvetet eller omedvetet, är värt att understryka. En anställd, med framförallt tiotaggarlösning med friilagd premie, står således helt utan kontrollmöjlighet. Hur kan denne veta att den inbetala premien är den rätta? I nuläget går det inte för den anställde att på egen hand kontrollera sin egen pension. En möjlighet för den anställde är att i överenskommelsen med arbetsgivaren reglera att uträkningen av premien från exempelvis Alecta ska tillges även den anställde. Om den anställde inte, helt förståeligt, fört in en sådan klausul i avtalet kan inte den anställde, inte ens vid betalning, erhålla informationen om beräkningen av dennes premie. Alecta har även vid vissa tillfällen en reducerad premie på grund av god avkastning etc. vilket ger en lägre premie än vad som annars skulle varit. Regleringen kring hur den anställde vid en frilagd premie ska kontrollera en sådan reducering, och om denna ska användas är även det oklart och bör regleras i överenskommelsen.

Hela den anställdes framtida pension kan vid en frilagd premie vara helt korrekt, men kan också vara fel. Om inte den anställde har full förståelse om vad en tiotaggarlösning innebär och vad allt detta kräver vid avtalsingången, har således inte den anställde någon som helst rätt till att veta att den har fått rätt pension. En möjlig lösning är att i kollektivavtalet ge den anställde rätt till uträkningen arbetsgivaren hämtar från Alecta. Ett uppmärksammande från PTK skulle därför vara välkommet.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

PRIIPS-FÖRORDNINGEN

PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april…

Läs mer
LAGRÅDSREMISSEN IORP 2 – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig…

Läs mer
IORP II/TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAGSUTREDNINGEN

Enligt uppgifter från Finansdepartementet väntar FiDep på information från Bryssel, där det…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor