info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna överlämnat en remiss om bl.a. MIFID ll till lagrådet. Remissen är på drygt 1500 sidor. Regeringen föreslår en skärpning av lagstiftningen mot dem som utger sig att tillhandahålla investeringsrådgivning på oberoende grund. I sådant fall får man inte lämna rådgivning om egna eller närståendes produkter. Det innebär ett klargörande av begreppet ”rådgivare” i förhållande till verksamheter som egentligen är försäljning. Det kan dock noteras att Sveriges konsumenter önskat att den som ”rådger” i fråga om egna produkter istället ska använda titeln ”försäljare”.

Regeringen är tveksam om man har mandat att införa en sådan ordning och är också bekymrad över att en sammanväxling kan ske av den redan i lagen om värdepappersmarknaden befintliga titeln investeringsrådgivare. Att märka är att den kommande lagstiftningen gäller värdepappersmarknaden och inte försäkring. Regeringen har dock för avsikt att i vår remittera en liknande lagstiftning vad gäller försäkringsområdet.

Insuresecs disciplinnämnd har dock redan i brev till Finansdepartementet föreslagit att det även i framtiden ska var möjligt för försäkringsförmedlare att tillhandahålla en ”opartisk och personlig analys” utan att för den skull lämna rådgivning på ”oberoende grund.”

Den här diskussionen lär fortsätta.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners välkomnar två nya medarbetare

Analys

Lagrådsremiss skärper reglerna för oberoende – Analys av Magnus Dahlgren
Varför får man inte uppgift som anställd om vad arbetsgivaren betalt in i tjänstepensionspremie? – Analys av Magnus Hjertquist

Branschnytt

Finansinspektionen positiva till automatiserad rådgivning
Reflektion av Finansinspektionens utökade roll
Handlingsplan för jämställda pensioner
Konkurrensverket: flyttavgiften hämmar kundrörligheten och konkurrensen på marknaden

Praxis

Connectamålet
Mattssonmålet
Aspismålet: Paju och Antzoulides frikänns

Ny eller planerad lagstiftning

Förslag på ny tjänstepensionsreglering
IORP II antaget i Europaparlamentet
SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet skickad på remiss
Lagrådsremissen om genomförandet av MiFID II
Nytt golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

EU-SAMRÅD FÖR INDIVIDUELLA PENSIONER (PEPP)

I juni 2016 har EU-kommissionen publicerat ett samråd/en konsultation som är tänkt…

Läs mer
ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare…

Läs mer
VARFÖR FÅR MAN INTE UPPGIFT SOM ANSTÄLLD OM VAD ARBETSGIVAREN BETALT IN I TJÄNSTEPENSIONSPREMIE? – ANALYS AV MAGNUS HJERTQUIST

Det finns i huvudsak två typer av tjänstepension: En förmånsbestämd och en…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor