info@dlaw.se08-56 20 45 40EN

Den 22 juni 2016 publicerade Finansdepartementet (FiDep) en uppdragsbeskrivning till sakkunnig om införlivande av IDD i svensk rätt. Departementet låter meddela att en departementsskrivelse (Ds) med förlag på ny försäkringsdistributionslag, med ikraftträdande senast den 23 februari 2018, förhoppningsvis kommer att remitteras i slutet av november i år. Den nya lagen ska gälla bl.a. för försäkringsföretag och försäkringsförmedlare och ersätta befintlig försäkringsförmedlingslag (FfmL). Ds:n ska innehålla lagförslag som genomför hela IDD och därutöver behandla vissa svenska bestämmelser som remitterats genom Ds 2014:22 (om stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling). Målet ska bl.a. vara att åstadkomma en likartad reglering på marknaden för rådgivning om sparförsäkring och rådgivning av finansiella instrument.

I uppdraget ingår att särskilt beakta förutsättningarna att bevara de positiva effekter som kan uppnås för kunder vid distribution av kollektiv försäkring samt att särskilt beakta om direktivets minimibestämmelser är tillräckliga eller om det finns skäl att i Sverige införa en strängare reglering. Det ska också särskilt beaktas hur reglerna antas påverka distribution av olika försäkringsklasser och att analysera konsekvenserna av alla lagförslag. Utredaren ska också analysera förhållandet till bestämmelser om produkttillsyn i MiFID II (direktivet om marknader för finansiella instrument) och PRIIPs (förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare). Utredaren har på sig till den 1 november 2016 att analysera delar av IDD och att förslå bestämmelser inom ramen för en ny försäkringsdistributionslag. Enligt FiDep kommer en lagstiftningsprodukt remitteras i slutet av november.

Som ytterligare information kan påminnas om att regeringen meddelade i våras att något totalt provisionsförbud vid införandet av IDD inte kommer att föreslås men att reglerna om rådgivning kring försäkringsbaserade investeringsprodukter (s.k. IBIP:s) ska skärpas till den nivå som gäller enligt MiFID II, i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet och likartat konsumentskydd på marknaden för rådgivning om finansiella instrument och försäkringsbaserade investeringsprodukter, d.v.s. i praktiken endast provisionsförbud för den som vill kalla sig oberoende försäkringsföremdelare. Det aviserades då också att regler kommer föreslås av innebörd att en försäkringsförmedlare som vill ge råd om specifika finansiella instrument måste ha tillstånd som värdepappersinstitut enligt lagen om värdepappersmarknaden. Se vidare om IDD på EU-nivå under EIOPA nedan.

Läs andra artiklar från nyhetsbrevet:

Dahlgren & Partners växer med nya medarbetare

Analys

Skadeståndsreglerna vid finansiell rådgivning ses över? – Analys av Magnus Dahlgren
Kommande regelverk för försäkringsdistributörer (IDD) – Analys av Isabella Hugosson

Branschnytt

Krav på återhämtningsplaner
Annat av intresse från FI
EIOPAS förslag på tekniska råd till följd av IDD
EIOPAS förslag på utformning av faktablad

Praxis

Nytt i tvist om flexpensioner
Eventuell begäran om förhandsbesked i Connectamålet

Förordningar och direktiv

En reviderad föreningslag
IORP II/Tjänstepensionsföretagsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Insurance Distribution Directive (IDD)
MiFID II
PRIIPS-förordningen
Utredning om utvidgat skadeståndsansvar för vårdslös finansiell rådgivning
EU-samråd för individuella pensioner (PEPP)
Departementsskrivelse om jämställda pensioner på remiss
SOU med förslag på genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51)
Höjning av pensionsåldrar

KONKURRENSVERKET: FLYTTAVGIFTEN HÄMMAR KUNDRÖRLIGHETEN OCH KONKURRENSEN PÅ MARKNADEN

En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta…

Läs mer
EIOPAS FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV FAKTABLAD

EIOPA har den 1 augusti publicerat ett samråd angående förslag till utformning…

Läs mer
BEHÖVER EN ORGANISATION ANSTÄLLA EN BOLAGSJURIST SOM DATASKYDDSOMBUD MED ANLEDNING AV GDPR?

I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) ska tillämpas från och med den…

Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor