info@dlaw.se08-56 20 45 40EN
 • LAGRÅDSREMISSEN IORP 2 – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Nu har äntligen lagrådsremissen på IORP 2 kommit. Sverige är i vanlig ordning försenad med implementeringen av lagstiftningen som skulle ha varit genomförd den 13 januari 2019. Direktivet antogs redan…

  Läs mer
 • PENSIONSDEBATTEN BÖRJAR SPÅRA UR – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Såsom en av dem som var med och lade grunden för det allmänna pensionssystem som vi har idag känner jag oro för att politikerna är på väg att falla tillbaka…

  Läs mer
 • SKATTERÄTTNÄMNDENS FÖRHANDSBESKED ANGÅENDE FÖRMÅNSBESKATTNING AV PENSIONSRÅDGIVNING

  Skatterättsnämnden meddelade den 16 april 2018 (dnr 18-17/D) ett uppmärksammat förhandsbesked i rubricerad fråga. Två anställda hade frågat Skatterättsnämnden om de skulle bli förmånsbeskattade om deras arbetsgivare lämnade dem pensionsvägledning…

  Läs mer
 • CONNECTA OCH EWMG MÅLEN

  Eu domstolen har nu lämnat förhandsbesked i rubricerade mål som rör tolkningen av begreppet försäkringsförmedling. Connecta målet Det registrerade försäkringsförmedlarföretaget Connecta Fond och Försäkring AB verkade i huvudsak under åren…

  Läs mer
 • ARBETSDOMSTOLEN: RENHÅLLNINGSARBETARE FÖRLORAR OCH SKA BETALA SKADESTÅND

  I början av sommaren 2017 blev det stor medial uppståndelse där 49 renhållningsarbetare deltog i strejk. Av dessa 49 arbetare hade 38 stycken avslutat sin anställning i slutet av sommaren.…

  Läs mer
 • NU ÄNDRAR VI PERSONALENS PENSION

  Veckan före jul fick lärare och annan personal inom kommuner och landsting ett brev från sina försäkringsbolag där de kunde läsa att anställda som omfattas av avtalspension KAP-KL/AKAP-KL fått villkoren…

  Läs mer
 • BEHÖVER EN ORGANISATION ANSTÄLLA EN BOLAGSJURIST SOM DATASKYDDSOMBUD MED ANLEDNING AV GDPR?

  I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 måste det i vissa fall utses ett dataskyddsombud (tidigare personuppgiftsombud). Dataskyddsombudets roll består i huvudsak…

  Läs mer
 • NÅGRA SYNPUNKTER PÅ STEFAN LUNDBERGHS UTREDNING OM FRAMTIDA PREMIEPENSION – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Stefan Lundbergh har på Pensionsgruppens uppdrag ägnat sommaren åt att ta fram förslag på en utformning av den framtida premiepensionen. Promemorian går under benämningen S2017/03516/SF – Förstudie om möjliga strukturella…

  Läs mer
 • NÅGRA SYNPUNKTER PÅ ÖVERGÅNGSPERIODEN FÖR UNDERSTÖDSFÖRENINGAR – ANALYS AV MAGNUS HJERTQUIST

  Den 20 september 2017 publicerades propositionen 2017/18:3, Förlängd övergångsperiod för Understödsföreningar, på regeringens hemsida. Regeringens slutgiltiga förslag innebär att övergångsperioden för understödsföreningar ska förlängas till den 30 juni 2019. I…

  Läs mer
 • SOU 2017:45 – NY LAG OM FÖRETAGSHEMLIGHETER

  I maj 2016 beslutade regeringen om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att överväga vilka lagändringar som är påkallade genom det nya EU-direktivet om skydd för företagshemligheter (Europaparlamentets och…

  Läs mer
 • NY UTREDNING GÄLLANDE SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING

  Bertil Bengtsson presenterar två förslag i departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning från mars 2017. Bertil Bengtsson tilldelades uppdraget den 29 augusti 2016 av Finansdepartementet som bestod i…

  Läs mer
 • DATASKYDDSUTREDNINGENS BETÄNKANDE UTSKICKAT PÅ REMISS

  Den 12 maj 2017 överlämnade dataskyddsutredningen betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39) på remiss. Dataskyddsutredningens uppdrag har varit att föreslå kompletterande bestämmelser på nationell nivå till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). De…

  Läs mer
 • NYHETER INOM PRIIPS-REGELVERKET

  Den 12 april 2017 publierades PRIIPs-reglerna (Package retail insurance-based investment products) i Official Journal (nivå-2 reglering). Som bilaga i dokumentet återfinns de tekniska standarderna vilka tidigare publicerades den 8 mars…

  Läs mer
 • LIVFÖRMEDLARNA KOMMER ATT BEHÖVA VÄRDEPAPPERSTILLSTÅND – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Enligt Departementspromemorian (Ds 2017:17) En ny lag om försäkringsdistribution kommer rådgivning som utförs av försäkringsförmedlare kring investeringsbaserade försäkringsprodukter att ses som investeringsrådgivning och kräva tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.…

  Läs mer
 • SKADESTÅND VID FINANSIELL RÅDGIVNING – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Bertil Bengtsson har avlämnat departementspromemorian (Ds 2017:13) Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning till Finansdepartementet. Promemorian utreder hur skadestånd ska bestämmas vid finansiell rådgivning. Den stora frågan är om skadeståndet ska…

  Läs mer
 • FRÅGA OM DET FÖRELIGGER SYNNERLIGA SKÄL FÖR AVSLUTANDE AV ETT PENSIONSSPARKONTO I FÖRTID

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 12 maj 2017 prövningstillstånd i målnummer 455-17. Fallet berör frågan om det föreligger synnerliga skäl för avslutande av ett pensionssparkonto i förtid. Förutsättningarna i fallet är…

  Läs mer
 • FÖRSLAG OM FÖRHANDSBESKED GÄLLANDE UTLÄNDSKA PENSIONSRÄTTER

  Målnummer 4078-14 rör en polsk kvinna som både intjänat pensionsrätter i Polen och i Sverige. När den polska kvinnan ansökte om garantipension i Sverige 2008 fastställdes denna till 0 kronor.…

  Läs mer
 • IFRS 17: NY REDOVISNINGSSTANDARD FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL

  IFRS (International Financial Reporting Standards) 17 är en ny branschstandard för redovisning och värdering av försäkringsavtal som författats av IASB (The International Accounting Standards Board). Arbetet med IFRS 17 blev…

  Läs mer
 • NYA FÖRESKRIFTER OM VÄRDEPAPPERSRÖRELSE

  Den 27 juni 2017 publierade även Finansinspektionen nya föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) på sin hemsida. De nya föreskrifterna är upprättade för att genomföra EU-direktivet om marknader för finansiella instrument…

  Läs mer
 • FÖRSLAG TILL NYA FÖRESKRIFTER OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

  Den 12 april 2017 publicerade Finansinspektionen förslag på nya föreskrifter gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innehåller bland annat nya krav på de finansiella företagens sårbarhets- och…

  Läs mer
 • DAHLGREN & PARTNERS VÄLKOMNAR TVÅ NYA MEDARBETARE

  Under början av år 2017 utökas firman med två nyanställda jurister. Den 1 februari börjar Lena Widman, Jur.Kand. /Senior Associate. Lena har en lång erfarenhet från arbetsrättens område, affärsjuridik samt…

  Läs mer
 • NYTT GOLV FÖR STATSLÅNERÄNTAN I SKATTELAGSTIFTNINGEN

  Från och med den 1 januari 2017 införs ett golv för statslåneräntan för avkastningsskatt, med 0,5 procent, genom SFS 2016:1237. Statslåneräntan vid avkastningsskatt på pensionsmedel ska som lägst vara 0,5…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISSEN OM GENOMFÖRANDET AV MIFID II

  Den 19 januari 2017 överlämnade finansdepartementet lagrådsremissen nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) till lagrådet. Lagrådsremissen innehåller betydande lagändringar bestående av både förändring av gällande…

  Läs mer
 • SOU 2016:76 SKATT PÅ FINANSIELL VERKSAMHET SKICKAD PÅ REMISS

  Den 15 november 2016 skickade Finansdepartementet SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet, på remiss. Remissyttrandena ska vara åter hos Finansdepartementet den 15 februari 2017. SOU 2016:76, Skatt på finansiell verksamhet,…

  Läs mer
 • IORP II ANTAGET I EUROPAPARLAMENTET

  Den 24 november 2016 antog Europaparlamentet IORP II med klar majoritet. I röstningen i Europaparlamentet var det 512 stycken som röstade för IORP II och endast 70 stycken som röstade…

  Läs mer
 • FÖRSLAG PÅ NY TJÄNSTEPENSIONSREGLERING

  Förslag på ny tjänstepensionsreglering skickas på remiss under hösten 2017. Förslaget bygger på det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II) och förslagen i tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Syftet bakom förslaget på ny tjänstepensionsreglering är…

  Läs mer
 • ASPISMÅLET: PAJU OCH ANTZOULIDES FRIKÄNNS

  Den 25 november 2016 avkunnade Attunda tingsrätt dom i mål T 2773-10, även kallat Aspismålet, och ogillade käromålet. Bakgrunden till tvisten är att bolaget Aspis Liv Försäkrings AB:s tidigare ägare…

  Läs mer
 • MATTSSONMÅLET

  I mål T 2761-15 är prövningstillstånd meddelat och huvudförhandling har skett. Nu har även Högsta domstolen beslutat beträffande frågan om att inhämta ett förhandsavgörande eller inte. Högsta domstolen valde att…

  Läs mer
 • CONNECTAMÅLET

  I tidigare nyhetsbrev rapporterade vi att Högsta domstolen i mål T 25-16, även kallat Connectamålet, eventuellt skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta domstolen har nu tagit beslutet att begära…

  Läs mer
 • KONKURRENSVERKET: FLYTTAVGIFTEN HÄMMAR KUNDRÖRLIGHETEN OCH KONKURRENSEN PÅ MARKNADEN

  En flyttavgift innebär att en kostnad debiteras en kund som vill flytta sitt sparade kapital till ett annat företag. Kostnaden kan vara av betydande omfattning, vilket kan leda till en…

  Läs mer
 • HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDA PENSIONER

  Vi rapporterade i förra nyhetsbrevet att en departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) skickats ut på remiss och remissvaren skulle vara åter den 22 september 2016. Nu har Pensionsgruppen, utifrån…

  Läs mer
 • REFLEKTION AV FINANSINSPEKTIONENS UTÖKADE ROLL

  I kommande förslag och regleringar inom aktuellt område framkommer att allt fler uppgifter överlåts till FI. Uppgifter som FI kommer erhålla är i vissa situationer mer omfattande än tidigare och…

  Läs mer
 • FINANSINSPEKTIONEN POSITIVA TILL AUTOMATISERAD RÅDGIVNING

  I FI:s promemoria gällande automatiserad rådgivning (Dnr 16–19268) daterad den 30 december 2016 uttalar sig FI att de ser positivt på automatiserade tjänster. I promemorian definierar FI automatiserad rådgivning som…

  Läs mer
 • VARFÖR FÅR MAN INTE UPPGIFT SOM ANSTÄLLD OM VAD ARBETSGIVAREN BETALT IN I TJÄNSTEPENSIONSPREMIE? – ANALYS AV MAGNUS HJERTQUIST

  Det finns i huvudsak två typer av tjänstepension: En förmånsbestämd och en premiebestämd. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, och inte pensionen, är bestämd på förhand. I år är…

  Läs mer
 • LAGRÅDSREMISS SKÄRPER REGLERNA FÖR OBEROENDE – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Som anges på annat ställe i detta nyhetsbrev har regeringen i dagarna överlämnat en remiss om bl.a. MIFID ll till lagrådet. Remissen är på drygt 1500 sidor. Regeringen föreslår en…

  Läs mer
 • HÖJNING AV PENSIONSÅLDRAR

  Riksdagens pensionsgrupp med Göran Hägglund och Göran Johnsson i spetsen, har fört dialog med arbetsmarknadens parter om åtgärder för ett längre arbetsliv. Pensionsgruppen har föreslagit att åldersgränsen för när allmän…

  Läs mer
 • SOU MED FÖRSLAG PÅ GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTEPENSIONSDIREKTIVET (SOU 2016:51)

  Den 16 april 2014 godkände Europaparlamentet och rådet, direktiv 2014/50/EU om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (”tjänstepensionsdirektivet”). Direktivet innehåller bestämmelser som ska underlätta för arbetstagare att…

  Läs mer
 • DEPARTEMENTSSKRIVELSE OM JÄMSTÄLLDA PENSIONER PÅ REMISS

  En departementsskrivelse med titeln ”Jämställda pensioner?” (2016:19) har skickats ut på remiss. Remisstiden går ut den 22 september. Ds:n innehåller en granskning av pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Läs andra artiklar…

  Läs mer
 • EU-SAMRÅD FÖR INDIVIDUELLA PENSIONER (PEPP)

  I juni 2016 har EU-kommissionen publicerat ett samråd/en konsultation som är tänkt att användas som underlag inför ett framtida förslag till EU-lagstiftning om individuellt pensionssparande. Genom samrådet önskas synpunkter på…

  Läs mer
 • UTREDNING OM UTVIDGAT SKADESTÅNDSANSVAR FÖR VÅRDSLÖS FINANSIELL RÅDGIVNING

  Finansdepartementet har uppdragit åt Bertil Bengtsson att utreda skadeståndsregleringen i lagen (2002:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Uppdraget består i att utreda nu gällande lagtexts utformning och hur den står…

  Läs mer
 • PRIIPS-FÖRORDNINGEN

  PRIIPs-förordningen (PRIIPS = ”packaged retail insurance-based investment products”) antogs formellt i april 2014 och syftar till en ny standard för produktinformation, att ges i ett s.k. Key Information Document (KID)…

  Läs mer
 • MIFID II

  Efter förslag från EU-kommissionen har tillämpningsdatumet för MiFID II (och MiFIR) flyttats fram med ett år, till den 3 januari 2018. Det har också föreslagits, i förhandlingar mellan Europaparlamentet och…

  Läs mer
 • INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)

  Den 22 juni 2016 publicerade Finansdepartementet (FiDep) en uppdragsbeskrivning till sakkunnig om införlivande av IDD i svensk rätt. Departementet låter meddela att en departementsskrivelse (Ds) med förlag på ny försäkringsdistributionslag,…

  Läs mer
 • TJÄNSTEPENSIONSBESKATTNINGSUTREDNINGEN

  När det gäller tjänstepensionsbeskattningsutredningen ligger ansvaret inom regeringskansliet på skatteavdelningen och enligt uppgift pågår beredning och analys av inhämtade remissvar. När en lagrådsremiss är att vänta kan det inte ges…

  Läs mer
 • IORP II/TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAGSUTREDNINGEN

  Enligt uppgifter från Finansdepartementet väntar FiDep på information från Bryssel, där det pågår intensiva möten om IORP II-direktivet, som ännu inte är formellt antaget. För närvarande sker trots det språkgranskning,…

  Läs mer
 • EN REVIDERAD FÖRENINGSLAG

  Den 1 juli 2016 infördes en rad förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen har moderniserats i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Delvis nya regler gäller i…

  Läs mer
 • EVENTUELL BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED I CONNECTAMÅLET

  I Connecta-målet T25-16, har parterna avgivit yttranden i frågan om ett förhandsavgörande ska inhämtas av EU-domstolen under juli månad och därefter har Högsta domstolen formulerat sina frågor som kan komma…

  Läs mer
 • NYTT I TVIST OM FLEXPENSIONER

  Efter att Unionen och Sveriges ingenjörer meddelats ett interimistiskt beslut av AD, att det inte gick att strejka för flexpensioner, valde dessa ändå att ge in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen…

  Läs mer
 • EIOPAS FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV FAKTABLAD

  EIOPA har den 1 augusti publicerat ett samråd angående förslag till utformning av det nya faktabladet för skadeförsäkringsprodukter som enligt IDD ska lämnas av distributören före försäkringsavtal ingås. Möjligheter ges…

  Läs mer
 • EIOPAS FÖRSLAG PÅ TEKNISKA RÅD TILL FÖLJD AV IDD

  EIOPA har den 4 juli 2016 publicerat ett s.k. samråd (consultation paper) angående förslag på s.k. tekniska råd/regler som EIOPA ska föreslå EU-kommissionen med anledning av IDD. EIOPA har uttalat…

  Läs mer
 • ANNAT AV INTRESSE FRÅN FI

  Finansinspektionen (FI) har den 17 juni 2016, med anledning av EIOPAs tidigare i månaden publicerade riktlinjer om produkttillsyn och styrning (Product Oversight and Governance – POG) – meddelat att FI…

  Läs mer
 • KRAV PÅ ÅTERHÄMTNINGSPLANER

  Enligt FFFS 2016:6 gäller sedan den 1 februari krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolagska upprätta en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan samt att årligen eller i samband med verksamhetsförändringar hålla…

  Läs mer
 • KOMMANDE REGELVERK FÖR FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTÖRER (IDD) – ANALYS AV ISABELLA HUGOSSON

  I EU-direktivet om försäkringsdistribution (EU 2016/97), fortsättningsvis kallat IDD, ställs utökade krav på försäkringsdistributörer. I Sverige kommer direktivet att införlivas genom en ny försäkringsdistributionslag (FDL), som ska remitteras i slutet…

  Läs mer
 • SKADESTÅNDSREGLERNA VID FINANSIELL RÅDGIVNING SES ÖVER – ANALYS AV MAGNUS DAHLGREN

  Som framgår av notis i vårt senaste nyhetsbrev så har Bertil Bengtsson fått regeringens uppdrag att se över reglerna om skadestånd vid finansiell rådgivning. Initiativet är välkommet. Redan när lagen om finansiell…

  Läs mer

Här kan du ta del av de allmänna villkor som gäller för alla uppdrag som vi utför för våra klienter.

Allmänna villkor